Välj en sida

Glesbyggdens avloppsvatten slutförda projekt

Glesbyggdens avloppsvatten slutförda projekt 2007–2019

Västra Nylands avloppsvattenprojekt har baserad sig på Strategi för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i västra Nyland 2009–2013 och den nya strategin 2014–2021, som har blivit godkänt i alla områdets kommuner. Projekten har finansierad av områdets kommuner med sin frivilliga medlemsavgift i LUVY. Utöver kommunfinansiering har ansökt finansiering från utomstående, varav Nylands NTM-central har varit den mest betydande under de senaste åren. Som koordinator för projekten har fungerad Västra Nylands vatten och miljö rf.

Samarbetet mellan kommunerna har påbörjats redan år 2004 när den sk. avloppsvattenförordning trädde i kraft. I samband med samarbetet ordnades det planerarutbildning, informationstillfällen samt gjordes gemensamma blanketter, anvisningar och nätsidor.

Projekt 2007–2008

Syftet med projektet “Befrämjandet av regionala avloppsvattenlösningar och utveckling av planeringskvalitet av fastighetsvisa avloppsanläggningar” var

  • uppmuntra kommunerna och deras invånare till regionala gemensamma lösningar för avloppsvattenhantering (vattenandelslag)
  • höja kvaliteten på fastighetsvisa avloppsvattenplaner så att de motsvarar förordningens kvalitet
  • förbättra avloppsplanerarnas kunnskaper.

Projektet finansierades av kommunerna, Nylands förbund och LUVY och projektets totalbudget för åren 2007–2008 är 125 000 €.

Projektets slutrapport 2007–2008

Projekt 2009–2010

Projektet heter “Förverkligande av glesbygdens avloppsvattenbehandling i områden som är speciella ur vattenskydds synvinkel och när det gäller planering av markanvänding, samt kommunernas gemensamma förfaringsmodeller i västra Nyland 2009–2010” och dess målsättningar är att

  • uppmuntra fastighetsägare att förnya sitt avloppsvattensystem och välja den bästa tekniken ur vattenskydds synvinkel
  • planera en för västra-Nylands förhållanden lämplig verksamhetsmodell för tillämpande av avloppsvattenförordningen. Tyngdpunkten ligger på de ur vattenskydds- och markplanerings synvinkel speciella områden, såsom grundvattenområden, strandområden och tätt bebyggda områden
  • prioritera det arbetet som görs på området samt att göra och testa modeller för vettigaste förfaringssätten med tanke på året 2014 samt tiden efter det.

Till projektets centrala verksamheter hör fastighetsbesök på de speciella områden, med hjälp av kommunernas sommararbetare. Med hjälp av de erfarenheter som fastighetsbesöken ger förbereds anvisningar och rekommendationer för avloppshantering på specialområden. Samtidigt samlas information in om hur verkställandet av den sk. avloppsförordningen har kommit igång. Dessutom ordnas det utbildningstillfällen och information där branschens aktuella ärenden förmedlas till invånare, kommuntjänstemän samt till andra branschens aktörer.

Projektets slutrapport 2009–2010

Projekt 2011

I Västra Nylands glesbygdsvattenprojekt 2011, LINKKI-projektet, bedömdes och förbättradess avloppsvattenrådgivningens effektivitet. Till projektets verksamhet hörde bl.a.

  • samla in respons för de karterings- och rådgivningsbesök som utfördes år 2010
  • bedöma effektiviteten av tillvägagångssättet utgående från responsen
  • utveckla karterings- och rådgivningsbesökens handlingsmönster vidare på basen av den insamlade responsen och erfarenheterna
  • testa det utvecklade handlingsmönstret på områdets fastigheter.

Vid sidan av att testa och utveckla tillvägagångssättet fortsatte projektet att koordinera kommunernas samarbete i området, samt rådgivnings- och informeringsarbetet, där vi strävade efter att ta i bruk nya, lättare kommunikationsmetoder. Projektet hade tillräckligt med arbete inom avloppsvattenrådgivningen, då lagstiftningen förnyades – vilket påverkar både de bosatta inom glesbygdsområdena och kommunernas och andra aktörers ansvarsområden.

Projektet finansierades av kommunerna i området (Hangö, Ingå, Karislojo, Högfors, Lojo, Nummi-Pusula, Sjundeå och Vichtis) och Nylands förbund.

Projektets slutrapport 2011

LINKKI-projekten 2012–2019

I Västra Nylands avloppsvattenprojekt 2012–2019 alltså i LINKKI-projekten, utfördes opartisk och kvalitativ rådgivning på glesbygden. Tyngdpunkten i rådgivningen har varit utförande av fastighetsvisa karterings- och rådgivningsbesök samt allmän informering om avloppsfrågor på glesbygden.

I projekten valdes karterings- och rådgivningsobjekten tillsammans med västra Nylands kommuner, på sådana områden som ur avloppsvattenbehandlingens synvinkel är känsliga. De utvalda fastigheternas ägare kontaktades per brev, i vilket en tid för besöket föreslogs. Under karterings- och rådgivningsbesöket gicks det nuvarande systemet igenom, och skräddarsydda anvisningar för hur man går till väga gavs både muntligt och skriftligt. På fastighetsbesöket fick fastighetsägaren också en skriftlig bedömning av dennes avloppssystems förnyelsebehov.

Projekten hänger ihop med kommunernas strategier för glesbygdens avloppsvatten 2009-2013 och 2014-2021 samt med miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning. Projekten baserar sig på en modell som har utvecklats i projekt finansierade av Nylands Förbund.

Projekten finansieras av områdets kommuner (Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt (f.o.m 2014), Lojo, Sjundeå, Raseborg och Vichtis) och Nylands NTM-central. Projektens publikationer finn i Vattenkvalitet-sidan.

Projektets slutrapport 2012

Projektets slutrapport 2013

Projektets slutrapport 2014

Är ditt avloppsvattensystem i skick? En effektiverad övervakning inleds i Västra Nyland  

Är ditt avloppsvattensystem i skick? En effektiverad övervakning inleds i Västra Nyland  

Kommunerna i Västra Nyland inleder denna sommar en effektiverad avloppsvattenövervakning. Övervakningen kommer att förvekligas  antingen som övervakningsbesök eller genom att från invånarna samla in avloppsvattenutredningar för granskning. Den systematisk övervakning i Västra Nyland har inletts i Vichtis. I de övriga kommunerna har övervakningen  närmast gjorts på basen av anmälningar. Genom att se till att man har en ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet, sköter man också om sitt närvattendrag. Övervakningen av glesbygdens avloppsvattensystem  hör till kommunernas ansvarsområde.   

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet