Välj en sida

NOUSU lyckas i Högfors

NOUSU lyckas i Högfors – Ett beredningsprojekt för att avlägsna vandringshindren i Högforsdammen 2022–2023

Målsättningen med utredningsprojektet ”NOUSU onnistuu Karkkilassa” är, att reda ut dammens skick i nuläget samt en granskning av behovet av den samt en utredning av alternativet att göra den fri från vandringshinder.

I projektets första skede redde man ut de teknisk-ekonomiska förutsättningarna för att göra den fri från vandringshinder genom olika fiskvägs- och bottendammalternativ samt behovet av vidare utredningar av de olika alternativen samt att göra en arkeologisk arkivutredning av dammens närområde. Samtidigt redde man ut i vilken mån alternativen kan tänkas vara genomförbara genom att föra diskussioner med vatten- och markägarna samt med dem som använder vattendraget med beaktande av övriga önskemål och behov.

Som en tilläggsutredning gjorde man en noggrannare utredning av placeringen av det rör som hänger samman med Componenta Castings Oy Högforsfabrikens tagande av kylvatten, den geotekniska stabiliteten i åfåran samt gjorde upp en visualiseringsbild av åfåran i en situation, då dammen delvis rivits.

Projektet hade en egen styrgrupp som bestod av finansiärernas representanter, men dessutom en interaktiv uppföljningsgrupp, för vilken resultaten presenterades regelbundet. Till uppföljningsgruppen hörde fastighetsägarna i närområdet, strandinnevånare, museiaktörer samt representanter från lokala föreningar.

Läs mera på finska >>

Målsättning: Att granska i vilket skick Kivistö forsens damm i centrum av Högfors är samt en granskning av användningsbehovet, en utredning av alternativen för att göra den fri från vandringshinder samt en beredning av en projektplan då det gäller restaureringsåtgärdernas eventuella vattenrättsliga krav.

Tidtabell: 2/2022–6/2023

Finansiering: 71 000 €

Finansiärer: NOUSU-programmet* (Jord- och skogsbruksministeriet, Egentliga Finlands NTM-central), Hiidenvesi estaureringsprojekt**, Högfors stad, Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry och Nyhkälä-Järvenpää-Tuorila-Vattola delägarlag

Koordinering: Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY)

*Egentliga Finlands NTM-central koordinerar NOUSU-programmet som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet och som koncentrerar sig på att speciellt förbättra fiskens vandringsmöjligheter, avlägsnande av vandringshinder eller ändringar av dessa så att de lämpar sig för fiskens vandring 

** Projektet finansieras via Hiidenvesi restaureringsprojekt av kommunerna; Lojo, Vichtis, Högfors och Loppis. Avtalsfinansiärer i Hiidenvesi restaureringsprojekt är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karisåns vattendrags fiskeriområde samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). 

Arbetet med att återfå vandringsförbindelsen genom Högfors påbörjades

Arbetet med att återfå vandringsförbindelsen genom Högfors påbörjades

Karisån och de talrika forsarna i Högforsområdet bildar en exceptionellt fin vattendragshelhet i södra Finland, där fiskevattnen och naturens mångfald lockar besökare också längre ifrån. På grund av dammarna i Högfors har ändå inte vandringsfisken eller andra vattenlevande organismer fria vandringsmöjligheter till vattendragen uppströms.

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet