Välj en sida

Hiidenvesi restaureringsprojekt

Åtgärder

Hiidenvesirestaureringens fem strategiska mål

1. En långsiktig verksamhet och skaffande av tilläggsresurser:

Temaprojekt som under projekttiden fått tilläggsfinansiering samt finansiärerna:

 • Västra Nylands HOLA Lake II (Leader program)
 • LUMME – Projektet för minskandet av skogsbrukets vattendragsbelastning i Västra Nyland (Nylands NTM-central, Vattenskyddets effektiviseringsprogram)
 • LUUVIRSU – Skyddet av naturen i strömmande vatten, restaurering och säkerställandet av mångformigheten i Västra Nyland (Nylands NTM-central, vattenskyddets effektiviseringsprogram)
 • Småvatten-HELMI – ett projekt som specialiserat sig på skyddet och återställandet av skyddet av små vatten (HELMI-programmet, kommun och organisations HELMI)

2. Förbättrandet av vattendragens vattenkvalitet och rekreationsanvändningsmöjligheterna:

 • Utnyttjande av översiktsplaner vid byggandet av våtmarker
 • De allmänna planera för våtmarker tillrinningsområdesvis : Hiidenvesi närområdet, Vichtisån, Vanjoki ån, Karisån
 • Miljörådgivning och informationsspridning via jord- och skogsbruksoperatörerna
 • Glesbygdens avloppsvattenrådgivning
 • Främjande av ett mångsidigt och hållbart fiske och användning av fisken
 • Vårdfiske
 • Slåtter av vegetation och restaurering av fåror

3. Uppgifter från uppföljningarna och karteringarna till restaureringsarbetet:

 • Kartläggning och uppföljning av vattenkvaliteten
 • 3 D-flödesmodellering för att reda ut muddringsrestaureringarnas inverkan
 • Belastningsutredningar
 • Uppföljning av våtmarkernas funktion
 • Uppföljning av fiskbeståndens tillstånd
 • Hiidenvesi vårdfiskeutredning
 • Näringsvävsuppföljningar, bl.a. tofsmyggan
 • Underökningar av gösens och gäddans näringsanvändning

4. Aktiv informationsverksamhet och nätverkssamarbete:

 • Infoblad, publikationer och rapporter
 • Webbsidor och sociala medier
 • Hiidenvesi-kvällen
 • Seminarier, mässor och åkersläntsdagar
 • Evenemang ordnade av de lokala skydds- och byaföreningarna

5. Professionell koordinering och samarbete tillsammans med branschens sakkunniga:

 • Koordinering av styrgruppens arbete
 • Beredning av nya projekt och ansökan om finansiering
 • Deltagande i den landsomfattande vattenskyddsgemenskapens verksamhet
Juha-Pekka Vähä

Juha-Pekka Vähä

Position

Maj Rasilainen

Maj Rasilainen

vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet