Välj en sida

Hormajärvi restaureringsprojekt

Hormajärvi restaurering 2020–2022

Hormajärvi i Lojo är en sjö med klart vatten. I den nationella sjötypsklassificeringen klassas den som en liten eller medelstor sjö med låg humushalt. Eutrofieringen, som pågått i årtionden, och som lett till att blågrönalgsblomningarna har blivit vanligare samtidigt som vattnet blivit grumligare, sänker sjöns rekreationsvärde. Dessutom medför övergödningen, att levnadsmiljöerna för den hotade och fridlysta arten spädnajas krymper. I den senast publicerade klassificeringen av vattendragens ekologiska tillstånd klassades Hormajärvi sjös tillstånd som måttligt.

Man har för Hormajärvi sjö åren 2019–2027 uppdaterat en skötsel- och restaureringsplan, som man inom detta projekt har börjat förverkliga tillsammans med föreningen Hormajärviyhdistys ry. Under år 2019 följde an med effekterna av att man avbröt syresättningen samt funktionen hos en våtmark. Under år 2020 undersökte man fiskståndets och näringsvävens struktur samt fortsatte med att undersöka effekterna på vattenkvaliteten till följd av den avbrutna syresättningen. I mars 2021 höll man ett webbinarium gällande de uppnådda resultaten hittills och hörde sakkunniga berätta om syresättningen av sjön. Under år 2021 följer man fortsättningsvis med effekterna av pausen i syresättningen, utför en fiske-enkät samt granskar hur man kunde förbättra hanteringen av belastningen från avrinningsområdet samt planera en fortsättning på projektet på basen av en sammanställning av resultaten.

Om Hormajörvi sjö hittar du information på portalen Vattnenskvalitet samt på föreningen Hormajärvi-yhdistys ry:s hemsidor. På föreningens hemsidor har man samlat uppgifter om bl.a. undersökningar och åtgärder som gjorts under årens lopp.

Slutrapporten gällande vattendragsrestaureringsprojektet i Hormajärvi sjö 2020–2022 avslöjar, att tillståndet i sjön håller på att bli bättre

Slutrapporten gällande vattendragsrestaureringsprojektet i Hormajärvi sjö 2020–2022 avslöjar, att tillståndet i sjön håller på att bli bättre

Hormajärvi sjö i Lojo är en klar sjö, som påverkas från källor. Eutrofieringen, som fortgått i årtionden samt de tilltagande blågrönalgblomningarna och vattnets ökade grumlighet, som är ett resultat av övergödningen har stört rekreationsanvändningen av sjön.  Man har under årens lopp bl.a. utfört vårdfiske och syresättning.  Man har inom Hormajärvi restaureringsprojekt 2020-2022, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) och finansieras av föreningen Hormajärvi-yhdistys ry och Nylands NTM-central, förverkligat åtgärdsrekommendationerna i den nuvarande vård- och skötselplanen för Hormajärvi sjö. Projektets åtgärder utgjordes av tre delhelheter: utvärdering av vårdfiskets inverkan, utvärdering av effekten av syresättningen av djupvattnet samt en granskning av en förbättring av hanteringen av den yttre belastningen.  

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet