Välj en sida

Vattendragskontroller

Kontroller av ytvattnen från planering till förverkligande

Vi utför olika kontroller och andra uppdrag gällande sjö-, havs- och rinnande vatten för våra kunder. Ofta handlar det om belastningskontroller för olika verksamheter. Vi utför vattendragskontroller för bl.a. avloppsvattenreningsverk, avstjälpningsplatser, trädgårdar, golfplaner, jordbyggnadsprojekt och torvproduktionsområden.

I kontrollerna ingår förutom kontroll av vattenkvaliteten även biologiska undersökningar av varierande slag. Vi utför allt från uppgörandet av kontrollprogram till provtagning, analyser av vattenprov fram till rapporteringen, dock alltid i den omfattning som kunden önskar. Om du vill sköter vi även om kontakterna till de övervakande myndigheterna och vi levererar resultaten till de register som myndigheterna kräver.

Obligatoriska kontroller

Våra kunders kontrollskyldigheter finns vanligtvis bestämda i verksamhetens miljötillstånd, där operatören åläggs att följa med verksamhetens inverkan på vattendraget (sk. obligationskontroller). Vi ansvarar i detta nu (2019) för förverkligandet av ca hundra obligatoriska kontroller av ytvatten. Inom de stora vattendragsområdena har kontrollerna ofta förenats till samkontroller av ytvattnen.

Samkontroller

De obligatoriska kontrollerna kan i stället för enskilda beställningar, utföras som samkontroller åt de olika operatörerna. Genom samkontroller får man en mera heltäckande uppfattning om tillståndet i det kontrollerade vattendragsområdet samt uppgifter om eventuella förändringar i tillståndet. Vattendragens obligatoriska kontroller utgörs av de olika punktbelastarna inom samma vattenområde. Inom samkontrollen tas vattenproven i enlighet med en gemensamt överenskommen tidtabell, med samma provtagningsmetodik och proven analyseras i samma laboratorium, vilket medför att resultaten är mera jämförbara. Kontrollresultaten sammanställs sedan i en gemensam rapport, vilket ger de deltagande parterna en enhetlig bild av tillståndet i vattendraget.

Målsättningen med samkontrollerna är också att ge kostnadsinbesparingar åt de deltagande parterna, då proven tas samtidigt och resultaten rapporteras gemensamt.

Vi ansvarar inom vårt verksamhetsområde för följande samkontroller:

  • Sjundeå å:s vattendrag
  • Pickalavikens havsområde
  • Svartåns vattendrag
    • Hiidenvesi-området
    • Lojo sjöområde
    • Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde
  • Hangö havsområde och Bengtsårområdet

Samkontrollernas rapporter publiceras på vår förenings hemsidor.

Utöver de årliga undersökningarna av vattnets fysikalisk-kemiska kvalitet, inkluderar samkontrollprogrammen med 4-6 års intervaller olika biologiska undersökningar, som gäller bl.a. fiskbestånd, plankton, bottendjur och vattenvegetation.

Kontrollprogram

Vi gör upp och uppdaterar våra kunders vattendragskontrollprogram i enlighet med tillståndsvillkoren. Kontrollprogrammen måste tidvis uppdateras bl.a. på grund av kontrollresultaten, och det går att göra t.ex. i samband med uppgörandet av årssammandragen. Ett vettigt planerat kontrollprogram, som fyller tillståndskraven, medför på årsbasis märkbara inbesparingar för våra kunder.

Tiina Asp

Tiina Asp

Position

Referens

Vattenskyddet följer inte kommungränserna – Långsiktig uppföljning av ytvattnens tillstånd i Ingå

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) gör ytvattenundersökningar för Ingå kommun som en del av den gemensamma uppföljningen av vattendrag i västra Nyland. ”Det lönar sig att optimera ytvattenforskningen […]

Samkontrollrapporten gällande Hangö havsområde: effekterna av punktbelastningen är små, alger förekom mera än i medeltal

Samkontrollrapporten gällande Hangö havsområde: effekterna av punktbelastningen är små, alger förekom mera än i medeltal

I Hangö havsområde kunde man inte i samband med samkontrollen år 2023 observera effekter av punktbelastning, såsom avloppsvattnen. Oron för Östersjöns och dess kustvattens skick kan emellertid inte förringas, eftersom vattnets kvalitet i havsområdet på basen av kontrollresultaten fortsättningsvis är måttligt eller otillfredsställande. Effekterna av punktbelastningen, som kommer till vattendraget bl.a. via avloppsvattensreningsverken, kontrolleras i obligationskontrollerna. Avloppsvattnen från det omkring liggande samhället och industrin samlas till reningsverken och dessa ansvarar för reningen av vattnen. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligar samkontrollen av de olika aktörerna inom Hangö havsområde. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet