Välj en sida

Grundvattenkontrollerna

Kontroller – kärnan i vårt grundvattenarbete

Med hjälp av grundvattenkontrollerna följer man med såväl grundvattnets kvantitativa som kvalitativa tillstånd. Vi utför grundvattenkontroller åt bl.a. kommunernas vattentjänstverk och tekniska centraler, industrioperatörer samt verksamhetsidkare av varierande storlek. Dessutom har vi utfört olika uppdrag i samband med byggande bl.a. genom att följa med inverkan på grundvattnet under byggnadsskedet.

Vi utför kontrolluppdragenallt från uppgörandet av kontrollprogram till provtagning, analysering av vattenprov samt rapportering av resultat, allt i den omfattning kunden önskar. För provtagningen ansvarar våra certifierade miljöprovtagare och för undersökningarnas koordinering och rapportering branschens sakkunniga.

Obligatoriska kontroller

Våra kunders grundvattenskontrollskyldigheter är vanligtvis angivna i verksamhetens miljötillståndsbeslut, marktäktstillstånd eller tillstånd för vattentäkt. Verksamhetsidkaren bör följa med sin verksamhets inverkan på grundvattnets kvalitet (vattenprover) och mängd (mätning av grundvattennivåer). Kontrollerna utförs oftast via observationsrör som installerats enkom för ändamålet, eller t.ex. från vattentäkternas brunnar, ibland även från privata brunnar. Vi ansvarar för tillfället (2019) för förverkligandet av över 60 olika obligatoriska kontroller rörande grundvatten. Många kontroller inom samma område har förenats till grundvattensamkontroller.

Samkontroller

Grundvattenkontrollerna kan utföras som grundvattensamkontroller, då de enskilda operatörernas kontroller sammanslås till en gemensam grundvattenkontroll. I samkontrollerna görs provtagningen och rapporteringen oftast gemensamt, vilket medför att man får en bättre helhetsbild av grundvattnets kvalitet och mängd inom samkontrollområdet.

Inom ramen för samkontrollerna tas proverna enligt en samordnad tidtabell, med samma provtagningsteknik och analyserna görs i samma laboratorium, vilket medför att jämförbarheten förbättras. Undersökningsresultaten sammanställs i en gemensam årsrapport, vilket ger en enhetlig bild av grundvattnets kvalitet åt vattentjänstverken och övriga operatörer. Målsättningen med samkontrollen är även att ge beställarna kostnadsinbesparingar, då proven tas samtidigt. I samkontrollerna används ofta observationsrör, som ingår i vattenverkens förebyggande kontroller.

Förebyggande kontroll

Speciellt vattenverken har nytta av en förebyggande grundvattenkontroll. En förebyggande grundvattenkontroll är vattenverkens frivilliga kontroll, som inte baserar sig på kontrollskyldigheter. För vattenverken är det viktigt att i större utsträckning känna till råvattnets vattenkvalitet i grundvattenförekomsten än vad man vanligtvis undersöker inom ramen för den obligatoriska kontrollen.

Kontrollprogram

Vi uppgör och uppdaterar våra kunders grundvattenskontrollprogram i enlighet med tillståndsvillkoren. Man är tvungen, att tidvis uppdatera kontrollprogrammen även på basis av bl.a. kontrollresultaten, vilket sköts lätt t.ex. i samband med uppgörandet av årsrapporterna. Ett välplanerat kontrollprogram, som uppfyller tillståndsvillkoren, kan på årsbasis medföra betydande kostnadsinbesparingar för våra kunder.

Observationsrörens koordinering och installation

Vi programmerar nya observationsrör i anslutning till kundens behov av kontroller. Rätt planerade och rätt placerade i förhållande till verksamheternas placering innebär, att man får representativa prov från grundvattnet och på det sättet även på ett pålitligt sätt utrett vilken inverkan verksamheten har.

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Referens

Grundvattnen i Lojo är en gemensam sak

“Samkontrollen som gjorts av LUVY underlättar vår verksamhet i Lojo stad verkligen mycket. Ärendena sköts smidigt, då alla operatörer samlas en gång per år ansikte mot ansikte för att gå igenom resultaten”. – Liisa Anttila, driftschef, Lojos stads vattentjänster

Lojo-områdets grundvatten innehåller ställvist ännu klorid

Lojo-områdets grundvatten innehåller ställvist ännu klorid

Årsrapporten för samkontrollen av grundvattnen i Lojo 2022 har blivit klar. Samkontrollen av grundvattnen i Lojo har utförts med början år 2005 och år 2022 deltog 14 undersökningsobjekt. Undersökningar av grundvattnets kvalitet och nivåmätningar utfördes i ca 80 provtagningsrör för grundvatten eller brunnar i enlighet med aktörernas miljö- och vattentäktstillstånd. I samkontrollen deltog åtta vattentäkter i Lojo, Tytyri bergsgrundvatten och tre vattentäkter utanför Lojoåsen.  

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet