Välj en sida

Grundvattenundersökningstjänster

Grundvattenundersökningstjänster

  • Grundvattenkontrollerna
  • Övriga grundvattentjänster

Grundvattentjänster – med yrkesskicklighet från LUVY

Vi i LUVY sköter en stor del av de grundvattenundersökningar som görs inom vårt verksamhetsområde i västra Nyland. Typiska kunder är kommunerna, speciellt vattentjänstverken och den tekniska sidan, industrier, väghållningen och trafiken samt näringsidkare av varierande storlek. Via oss sköts alla slag av tjänster, som har med grundvattenundersökningar att göra, allt från programmering och installation av observationsrör till provtagning, analys av vattenprov samt rapportering. Installationen av provtagningsrör sköter vi via våra kontakter. Våra certifierade provtagare ansvarar för en kvalitativ provtagning i enlighet med rådande direktiv. Vattenproven undersöks i LUVYLab som ägs av oss eller skickas vidare för analys, och våra erfarna sakkunniga ansvarar för tolkningen av resultateten och rapporteringen. Vi utför även olika grundvattenutredningar eller –granskningar samt avger utlåtanden.

Grundvattnen är en viktig dricksvattenkälla och de utgör stommen i den finska vattenförsörjningen. Dessutom upprätthåller grundvattnet många olika land- och vattenekosystem, påverkar bäckarnas och åarnas flöden och i och med detta bl.a. sjöarnas vattennivåer. Västra Nyland har rikligt med grundvatten i lagrat i Salpausselkä-åsformationen, som går tvärs genom området. Vattenförsörjningen i de västnyländska kommunerna baserar sig också huvudsakligen på förekomsten av grundvatten. Många funktioner, som inverkar menligt på grundvattnets kvalitet och mängd, såsom vägunderhåll, grustäkt och byggnation befinner sig ofta inom de områden, som även är viktiga för vattenförsörjningen, vilket betyder att man bör fästa speciellt stor uppmärksamhet vid skyddet av grundvattnet. Den utmaningen försöker vi i LUVY bemöta genom att betjäna våra kunder möjligast bra i samband med olika frågor gällande grundvattnet. Fråga efter tjänstepaket, som motsvarar dina behov, av oss!

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Niina Hätinen

Niina Hätinen

Referens

Grundvattnen i Lojo är en gemensam sak

“Samkontrollen som gjorts av LUVY underlättar vår verksamhet i Lojo stad verkligen mycket. Ärendena sköts smidigt, då alla operatörer samlas en gång per år ansikte mot ansikte för att gå igenom resultaten”. – Liisa Anttila, driftschef, Lojos stads vattentjänster

Lojo-områdets grundvatten innehåller ställvist ännu klorid

Lojo-områdets grundvatten innehåller ställvist ännu klorid

Årsrapporten för samkontrollen av grundvattnen i Lojo 2022 har blivit klar. Samkontrollen av grundvattnen i Lojo har utförts med början år 2005 och år 2022 deltog 14 undersökningsobjekt. Undersökningar av grundvattnets kvalitet och nivåmätningar utfördes i ca 80 provtagningsrör för grundvatten eller brunnar i enlighet med aktörernas miljö- och vattentäktstillstånd. I samkontrollen deltog åtta vattentäkter i Lojo, Tytyri bergsgrundvatten och tre vattentäkter utanför Lojoåsen.  

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet