Välj en sida

Miljöprogram för fiskerinäringen

Miljöprogram för fiskerinäringen 2020–2022

Miljöprogrammet för fiskerinäringen är ett av fyra innovationsprogram som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden. Miljöprogrammets mål är att förbättra fiskstammarnas naturliga förökning och på så sätt främja livskraften och mångformigheten hos Finlands fiskresurser. Ett mål är också en effektivare regional områdesplanering och samordning för fiskerinäringen, vattenanvändningen och miljöskyddet. Miljöprogrammet för fiskerinäringen koordineras av Naturresursinstitutet och partners är Östra Finlands, Jyväskylä och Helsingfors universitet, Valonia samt Västra Nylands vatten och miljö (LUVY).

LUVY deltar i miljöprogrammet för fiskerinäringen genom samarbete med Valonia för förverkligande av två arbetspaket. Det första paketet rör en kurs i restaurering av rinnande vatten 2020 som utförs i form av ömsesidigt lärande och det andra identifiering av effekter från klimatförändringen och utnyttjande av geodatametoder vid vården av öringsstammar.

Den kurs i restaurering av rinnande vatten som anordnades under hösten 2020, hade som mål att öka kunskapen om naturen i rinnande vatten, dess restaureringar och övervakningen hos lokala frivilliga aktörer och medborgare samt att förbättra beredskapen hos de regionala, yrkesmässigt fungerande aktörerna inom vattendragsrestaurering samt att koordinera och förverkliga lyckat arbete baserat på forskningskunskap när det gäller restaureringar av rinnande vatten.

Öringsstammarnas tillstånd har försvagats starkt under de senaste 20–30 åren, bl.a. i kustområdenas rinnande vatten- Öringen har redan tidigare försvunnit från flera vattendrag, troligtvis till följd av försämrad vattenkvalitet och en långvarig försämring av livsmiljöerna.

Målet med det andra arbetspaketet är att identifiera de utmaningar klimatförändringen utgör för fiskstammarna och i synnerhet kallvattensarten öring. Utformningen av en helhetsbild av förhållandena (bl.a. avrinningsområdenas tillstånd, vattenkvalitet, klimat) hjälper till att känna igen de risker klimatförändringen medför för vandringsfisk och de projekt som strävar till att återuppliva vandringsfiskstammarna. Resultaten kan utnyttjas i synnerhet i projekt för skydd och återupplivning av vandringsfisk. Med hjälp av geoinformationsmetoder går det att identifiera potentiella områden och vattendrag, vart det lönar sig att fokusera åtgärder såsom restaurering av livsmiljöer, projekt för etablering av vandringsfisk och skyddsåtgärder.

Tiden för förverkligande av projektet är 21.4.2020–31.12.2022. Projektet finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.

Läs mera på finska >>

Stora Lonoks -kväll 30.5.2024 

Stora Lonoks -kväll 30.5.2024 

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) inbjuder samtliga markägare, invånare och övriga intresserade inom Stora Lonoks närområde för att diskutera om sjöns färskaste restaureringsplan, fågelbestånden, restaureringarna av strömmande vatten samt om eventuella andra restaureringsåtgärder. 

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet