Välj en sida

Dag- och dräneringsvatten

Stöd för att bemästra dagvatten och dräneringsvatten

Dagvatten, som rinner från tätorter samt vägområden, innehåller fasta partiklar, närsalter, klorid, tarmbakterier samt ofta även skadliga ämnen såsom metaller, olja och PAH-föreningar. En stor ytbelagd yta (t.ex. asfalt) ökar den mängd dagvatten som bildas på området.  I dagvattnet kan, inom områden med avloppsnät, även hamna avloppsvatten via korskopplingar. Den belastande effekten via dagvatten kan i närheten av stränder vara betydande. Inom bebyggda områden är punktbelastningen och den diffusa belastningen vanligtvis rätt liten men dagvattnet kan utgöra en betydande belastningskälla.

Under de senaste åren har man i anslutning till tätorter byggt olika våtmarker för dagvatten, sedimentationsbassänger, regnträdgårdar, biosänkor, gröna tak, naturenliga öppna fåror och fina dagvattenteman i parkerna. Om funktionaliteten hos dagvattenlösningarna finns det emellertid rätt lite information och vi kan hjälpa till med att ta fram mera fakta.

Vi erbjuder tjänster gällande provtagning och undersökningar av dagvattnens mängd och kvalitet antingen direkt i dagvattenfårorna eller dagvattenarrangemangen. Provtagningen kan skötas antingen genom kontinuerliga mätningar med hjälp av mätinstrument eller med traditionella provtagningar. Vilka analyser som krävs planeras i enlighet med avrinningsområdet och behoven.

Utöver dagvattenundersökningar erbjuder vi också undersökningar av dräneringsvattnen från åkrar och andra dränerade områden. På dränerade område förekommer ingen avrinning från markytan, utan vattnet strömmar huvudsakligen genom dräneringsrör, och därifrån ut i diken eller direkt ut i vattendraget. Med dräneringsvattnen följer en del fasta partiklar, närsalter och t.ex. bekämpningsmedel ut i det mottagande vattendraget. Genom uppföljning av dräneringsvattnen, kan man undersöka belastningsnivån samt halterna av olika ämnen i dräneringsvattnet. Med hjälp av undersökningarna kan man bl.a. reda ut vilka effekter olika typer av åkerbehandling har på vattenkvaliteten.

Niina Hätinen

Niina Hätinen

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Referens

Vattenskyddet följer inte kommungränserna – Långsiktig uppföljning av ytvattnens tillstånd i Ingå

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) gör ytvattenundersökningar för Ingå kommun som en del av den gemensamma uppföljningen av vattendrag i västra Nyland. ”Det lönar sig att optimera ytvattenforskningen […]

Är ditt avloppsvattensystem i skick? En effektiverad övervakning inleds i Västra Nyland  

Är ditt avloppsvattensystem i skick? En effektiverad övervakning inleds i Västra Nyland  

Kommunerna i Västra Nyland inleder denna sommar en effektiverad avloppsvattenövervakning. Övervakningen kommer att förvekligas  antingen som övervakningsbesök eller genom att från invånarna samla in avloppsvattenutredningar för granskning. Den systematisk övervakning i Västra Nyland har inletts i Vichtis. I de övriga kommunerna har övervakningen  närmast gjorts på basen av anmälningar. Genom att se till att man har en ändamålsenlig behandling av avloppsvattnet, sköter man också om sitt närvattendrag. Övervakningen av glesbygdens avloppsvattensystem  hör till kommunernas ansvarsområde.   

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet