Valitse sivu

Pohjavesitarkkailut

Tarkkailut – pohjavesitoimeksiantojemme ydin

Pohjavesitarkkailujen avulla seurataan sekä pohjaveden määrällistä että laadullista tilaa. Suoritamme pohjavesitarkkailuja mm. kuntien vesihuoltolaitoksille, kaupunkien teknisille keskuksille, teollisuustoimijoille sekä erikokoisille toiminnanharjoittajille. Lisäksi olemme tehneet rakentamishankkeisiin liittyvissä toimeksiannoissa mm. rakentamisen aikaisten vaikutusten seurantaa.

Suoritamme tarkkailutoimeksiannot tarkkailuohjelman laatimisesta näytteenottoon, vesinäytteiden analysointiin ja tulosten raportointiin asti, aina asiakkaan haluamassa laajuudessa. Näytteenotosta vastaavat sertifioidut ympäristönäytteenottajamme ja tarkkailujen koordinoinnista ja raportoinnista alan asiantuntijat.

Velvoitetarkkailut

Asiakkaidemme pohjavesien tarkkailuvelvoitteet on tyypillisesti kirjattu toimintaa koskeviin ympäristölupiin, maa-aineslupiin tai vedenottolupiin. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimintansa vaikutuksia pohjaveden laatuun (vesinäytteet) ja määrään (pinnankorkeuden mittaukset). Tarkkailuja toteutetaan useimmiten varta vasten asennetuista pohjaveden havaintoputkista tai esimerkiksi vedenottamoiden vedenottokaivoista, joskus myös yksityisistä kaivoista. Vastaamme tällä hetkellä (vuonna 2019) yli 60 erilaisen pohjavesiin liittyvän velvoitetarkkailun toteuttamisesta. Monet samoilla alueilla suoritettavat tarkkailut on yhdistetty pohjavesien yhteistarkkailuiksi.

Yhteistarkkailut

Pohjavesitarkkailuja voidaan suorittaa pohjavesien yhteistarkkailuna, jolloin yksittäisten toimijoiden tarkkailut yhdistetään yhteisesti suoritettavaksi pohjavesitarkkailuksi. Yhteistarkkailussa näytteenotto ja tulosten yhteenvetoraportointi suoritetaan yleensä yhteisesti, minkä avulla saadaan parempi kokonaiskuva pohjaveden laadusta ja määrällisestä tilasta yhteistarkkailualueella.

Yhteistarkkailussa vesinäytteet otetaan yhteen sovitetulla aikataululla, samoin näytteenottomenetelmin ja näytteet analysoidaan samoissa laboratorioissa, jolloin tarkkailutulosten vertailtavuus paranee. Tarkkailutulokset kootaan yhteiseen vuosiraporttiin, mikä antaa vesilaitoksille ja muille tarkkailun osapuolille yhtenäisen kuvan pohjaveden tilasta. Yhteistarkkailun tavoitteena on tuoda toimijoille myös kustannussäästöä, kun näytteet otetaan samanaikaisesti. Yhteistarkkailuissa on mukana yleensä myös vesilaitosten ennakoivan tarkkailun putkia.

Ennakoiva tarkkailu

Erityisesti vesilaitoksille on hyötyä ennakoivasta pohjavesitarkkailusta. Ennakoiva pohjavesitarkkailu on vesilaitoksen vapaaehtoista seurantaa, joka ei perustu lupavelvoitteisiin. Vesilaitoksen on tärkeää tietää raakaveden laatu pohjavesimuodostumassa laajemmin kuin mitä velvoitetarkkailun avulla yleensä tutkitaan.

Tarkkailuohjelmat

Laadimme ja päivitämme asiakkaidemme pohjavesien tarkkailuohjelmat lupavelvoitteiden mukaisiksi. Tarkkailuohjelmia täytyy myös ajoittain päivittää mm. tarkkailutulosten perusteella, mikä onnistuu helposti esimerkiksi vuosiyhteenvetojen laatimisen yhteydessä. Järkevästi suunniteltu, lupavelvoitteet täyttävä tarkkailuohjelma voi tuoda vuositasolla merkittäviä kustannussäästöjä asiakkaillemme.

Havaintoputkien ohjelmointi ja asennutus

Ohjelmoimme asiakkaan tarkkailutarpeisiin liittyen uusia havaintoputkia. Oikein suunniteltujen ja toimintojen sijaintiin nähden oikein sijoitettujen havaintoputkien avulla pohjavedestä saadaan otettua edustavat näytteet ja selvitettyä luotettavasti toiminnan vaikutukset.

Katriina Nummela

Katriina Nummela

Position

Niina Hätinen

Niina Hätinen

ympäristöasiantuntija
niina.hatinen@luvy.fi
044 773 0018

Lohjan alueen pohjavedessä edelleen paikoin kloridia

Lohjan alueen pohjavedessä edelleen paikoin kloridia

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun vuoden 2022 vuosiraportti on valmistunut. Pohjaveden yhteistarkkailua Lohjalla on suoritettu vuodesta 2005 alkaen ja vuonna 2022 mukana oli 14 tarkkailtavaa kohdetta. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.  

Tilaa uutiskirjeemme

Valitse uutiskirjeet