Valitse sivu

Julkaisu 190/2009

”Alueellisten vesihuoltoratkaisujen edistäminen ja kiinteistökohtaisten järjestelmien suunnittelun kehittäminen Uudellamaalla 2007–2008 ” on Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyöhanke, jota rahoittaa kuntien lisäksi Uudenmaan Liitto. Hanke on jatkoa Länsi-Uudenmaan hajajätevesityöryhmän työskentelyyn, joka alkoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n koordinoimana vuonna 2004.

Tuolloin oli juuri tullut voimaan Valtioneuvoston asetus 542/2003 talousvesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, ja Länsi-Uudenmaan kuntien viranomaiset näkivät kuntayhteistyön asetuksen toimeenpanossa välttämättömänä. Yhteistyö olikin vuosina 2004 – 2006 hedelmällistä ja sen tuloksena laadittiin mm. yhteisiä lomakkeita, toimintatapoja ja ohjeita, sekä järjestettiin koulutuksia ja avattiin yhteiset verkkosivut.

Yhteistyötä päätettiin lähteä tehostamaan hankkeen muodossa, painopisteinä vesiosuuskuntien tukeminen ja suunnittelun kehittäminen, ja hankkeen toteuttamiseksi saatiinkin Uudenmaan Liiton myöntämänä maakunnan kehittämisrahaa.

Hankkeen loppuraportin on koonnut Minttu Peuraniemi ja Virpi Sahi hankkeen väliraporttien ja muun tuotetun materiaalin pohjalta. Kirjoittajina ovat olleet Minttu Peuraniemi ja Virpi Sahi sekä Jaana Marttila vesiosuuskuntien kohdekuvausten osalta. Kuvat on ottanut Minttu Peuraniemi.

Tässä raportissa esitellään Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen toimintaa, tuloksia ja saavutuksia. Loppuraportti kuvaa osa-alueiden tilannetta vuoden 2008 lopulla – mahdollisiin kuntaliitoksiin, vesiosuuskuntien kehittymiseen, tai muuhun vuoden 2009 puolella tapahtuneeseen ei tässä raportissa oteta kantaa. Toivomme raportin antavan viranomaisille, kiinteistönomistajille ja alan toimijoille näkökantoja vesiosuuskuntatoimintaan ja suunnittelun problematiikkaan, sekä ideoita alalla esiintyvien ongelmien poistamiseksi.

Hankkeen toteutumisen on mahdollistanut alueen kunnat, Uudenmaan Liitto ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Erityisen panoksensa hankkeen toteuttamiseen on antanut hankkeen ohjausryhmä, jonka jäsenille kuuluu suuri kiitos aktiivisesta työskentelystä haja-asutuksen jäteveden käsittelyn puolesta.