Valitse sivu

Julkaisu 195/2009

Hiidenveden kunnostustyön jatkuvuuden takaamiseksi Vihti, Lohja, Karkkila, Nummi-Pusula, Helsingin Vesi, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry sekä Uudenmaan ympäristökeskus sitoutuivat rahoittamaan nelivuotista Hiidenveden kunnostus 2008–2011 –hanketta yhteensä n. 1,3 miljoonalla eurolla. Vuoden 2008 alusta lähtien Hiidenveden kunnostus siirtyi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hallinnoimaksi.

Hiidenveden ulkoinen kuormitus ylittää ainakin kaksinkertaisesti sallitun rajan, joten järveen kohdistuvaa kunnostustyötä ei toistaiseksi kannata tehdä. Kaikki toiminta painottuu valuma-alueen hoitoon, jolla kuormituksen syntyä ehkäistään, sekä ainoastaan valuma-alueella tapahtuvaan kunnostustyöhön. Hankkeessa on suunniteltu ja toteutettu altaita sekä kosteikkoja. Vuoden 2008 poikkeukselliset sääolot nostivat vesimäärät huippulukemiin, eikä kosteikkojen kaivutöitä päästy toteuttamaan. Vihtijoen kosteikkojen yleissuunnitelma valmistui alkukesällä 2008 ja loppuvuonna siinä ehdotettuja kohteita päästiin markkinoimaan suoraan maanomistajille. Yleissuunnittelua jatkettiin vuoden 2008 lopulla Karjaanjoen alueella Karkkilassa ja Lopella.

Viljelijöille tarjottiin mahdollisuutta hankkeen kustantamaan suojavyöhykkeiden tukihakemusten laadintaan. Valuma-alueelle saatiin runsaasti sekä uusia että uusittavia suojavyöhykesopimuksia. Myös hankkeen tuella tapahtuvaa ravinnetaseiden laskentaa markkinoitiin suoraan viljelijöille.

Hiidenveden valuma-alueella sijaitsevan Vanjärven kunnostuksen suunnittelua ja ympäristöluvan valmistelua jatkettiin. Vanjoessa elävän erittäin uhanalaisen vuollejokisimpukan esiintyminen toimenpidealueella tuo lisähaasteita suunnitteluprosessiin.

Suomen ympäristökeskuksen VeKuMe-hankkeessa laadittiin Hiidenveden kunnostuksen maksuhalukkuuskysely. Laaja tutkimus osoitti, että asukkailla ja mökkiläisillä on halu panostaa Hiidenveden kunnostukseen myös rahallisesti ja työ katsottiin tärkeäksi. MTT:n MaaSää-hankkeessa Hiidenveden valuma-alueelle luotiin kattava automaattisen vedenlaadun seurantaverkosto. Automaattiseuranta tukee kunnostuksen tuloksellisuuden seurantaa ja luo realistisemman pohjan työn tavoitteiden asettamiselle.