Valitse sivu

Julkaisu 243/2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2012 tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 924 kiinteistöä, mikä ylitti asetetun tavoitteen 700–800 käyntiä noin viidenneksellä. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä nousi 2 000:n. Hanke laati kiinteistökäynneillä kerätyn tiedon pohjalta tilannekatsauksen jätevesien käsittelyyn Länsi-Uudellamaalla, sekä yhteensä 57 alueelle aluekohtaisen tiivistelmän. Hanke hoiti alueellaan jätevesiasiasta tiedottamisen ja edesauttoi hajajätevesiasian suunnitelmallista edistämistä osallistumalla kuntien hajajätevesiyhteistyön strategian päivittämiseen sekä tarjosi alan yrittäjille mahdollisuuden päivittää osaamistaan hankkeen asiapitoisessa loppuseminaarissa. Hanke avusti kuntia sektoreiden välisessä kanssakäymisessä ja jätevesiasian käytäntöjen hiomisessa (kuntakokoukset) sekä mahdollisti kuntienvälisen yhteistyön (ohjaus- ja työryhmätyöskentely) asiassa. Lisäksi hanke koulutti alueelle uusia jätevesialan osaajia (neuvojat) sekä tarjosi työtä ja harjoittelupaikan ympäristöalan opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Hankkeen vertailuluvuksi saatiin laskentatavasta riippuen 126,6 tai 169,6.

Haja-asutusalueiden jäteveden käsittelylaitteistojen uudistamisten osalta on ollut alan toimijoiden mukaan pientä liikehdintää havaittavissa. Kuitenkaan suurta ryntäystä jätevesijärjestelmän uudistamisen suhteen ei ole tapahtunut ja asukkaat ovat edelleen hieman odottavalla kannalla. Neuvontaa saaneiden asukkaiden tietotaito on noussut kuitenkin merkittävästi ja odotuksena on, että he osaavat toteuttaa aikanaan tekemänsä uudistamiset laadukkaasti.

Neuvontatyön toteutuksen osalta voidaan todeta edelleen, että hankkeen käyttämä organisointi- ja toimintamalli on hyvin toimiva neuvonnan toteuttamisessa. Yhtäältä alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen pitkäjänteinen, asiantunteva ja paikallinen toiminta asian tiimoilta ja toisaalta kuntien vahva rooli hankkeen toteuttamisessa on uskottava pohja jätevesineuvonnalle.

Jatkossa neuvonnassa ja muussa asiaan liittyvässä toiminnassa on tarpeen kiinnittää huomiota ammattimaisen suunnittelun kysyntään sekä asukkaiden rohkaisemiseen jätevesiratkaisujen tekemisessä. Tarvitaan hyviä onnistumisen esimerkkejä sekä positiivista otetta, mutta myös sosiaalisen paineen luomista aluetasolla. Perusneuvontatyötä ei tule jatkossakaan unohtaa, koska alueella on vielä tuhansia, arviolta 31 500, kiinteistöjä vailla neuvontaa. Kerätyn tiedon jatkotyöstö yhdistettynä neuvottujen kiinteistöjen tukemiseen jatkotoimissa edesauttanee sekä kiinteistökohtaisten että yhteisratkaisujen syntymistä.

Liite 9. Tilannekatsaus 2012