Valitse sivu

Julkaisu 250/2014

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 tavoitti kartoitus- ja neuvontakäynneillään yhteensä 1 009 kiinteistöä, mikä ylitti asetetun tavoitteen 800–900 käyntiä noin kymmenyksellä. Hankkeen myötä kartoitus- ja neuvontakäynnillä kartoitettujen kohteiden määrä ylitti 3 000:n. Hanke laati kiinteistökäynneillä kerätyn tiedon pohjalta tilannekatsauksen jätevesien käsittelyyn Länsi-Uudellamaalla, sekä läpikäydyille alueille aluekohtaiset tiivistelmät, aluekortit, aiemmin julkaistua aluekortistoa täydentämään. Hanke hoiti alueellaan jätevesiasiasta tiedottamisen ja edesauttoi hajajätevesiasian suunnitelmallista edistämistä osallistumalla useisiin kehittämishankkeisiin ja kampanjoihin. Hanke avusti kuntia sektoreiden välisessä kanssakäymisessä ja jätevesiasian käytäntöjen hiomisessa (kuntakokoukset) sekä mahdollisti kuntienvälisen yhteistyön (ohjaus- ja työryhmätyöskentely) asiassa. Lisäksi hanke koulutti alueelle uusia jätevesialan osaajia (neuvojat) sekä tarjosi työtä ja harjoittelupaikan ympäristöalan opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Hankkeen vertailuluvuksi saatiin laskentatavasta riippuen 124,8 tai 150,5.

Jäteveden käsittelyn tilassa ei tapahtunut merkittävää parantumista, mutta neuvontapyyntöjen määrän pieni lisääntyminen kertonee siirtymäajan päättymisen lähestymisen aiheuttamasta liikehdinnästä. Neuvontaa saaneiden asukkaiden tietotaito on noussut merkittävästi ja odotuksena on, että he osaavat toteuttaa aikanaan tekemänsä uudistamiset laadukkaasti.

Jatkossa neuvonnassa ja muussa asiaan liittyvässä toiminnassa on tarpeen kiinnittää huomiota ammattimaisen suunnittelun kysyntään sekä asukkaiden rohkaisemiseen jätevesiratkaisujen tekemisessä. Kehittämistä vaatisi lähinnä uudistamisten toteutumisen seuranta yhteistyössä rakennusvalvonnan ja vesilaitosten kanssa, laadukkaiden jätevesihuoltopalveluiden tarjonta sekä alan ammattilaisten motivointi ja heidän palveluidensa kysynnän lisääminen. Erilaisille ratkaisumalleille kaivattaisiin onnistumiskokemuksia ja esimerkkejä. Koko jätevesiasia kaipaa myönteistä otetta, mutta myös sosiaalisen paineen luomista aluetasolla. Perusneuvontatyötä ei tule jatkossakaan unohtaa, koska alueella on vielä tuhansia, arviolta vajaat 30 000, kiinteistöjä vailla neuvontaa. Kerätyn tiedon jatkotyöstö yhdistettynä neuvottujen kiinteistöjen tukemiseen jatkotoimissa edesauttanee sekä kiinteistökohtaisten että yhteisratkaisujen syntymistä.

Liite 8. Tilannekatsaus 2013
Bilaga 8. Lägesrapport 2013