Välj en sida

Den invasiva arten jättegröe (Glyceria maxima) växer som omfattande ljusgrön vegetation intill vattendrag och kan orsaka igenväxning av stränderna.

Vad är jättegröe och vad kan man göra åt växten? Hur fiskar man med katsa (sk. mjärde)? Hur hanterar man fiskfångsten? Välkommen med till fältdagarna som arrangeras i juni av HOLA Lake II-projektet. Båda evenemangena är finskspråkiga.

Jättegröekvällen på måndag 6.6 kl 17–20, i Hiidenvesi, vid Valkojas våtmark

Den invasiva arten jättegröe (Glyceria maxima) är en 1–2,5 meter hög gräsväxt som har spridit sig i Hiidenvesi och tränger undan de ursprungliga strandväxterna med sin massväxt. Jättegröet orsakar överväxt vid stränderna, vilket förändrar livsmiljöerna negativt för till exempel fiskar och fåglar. Jättegröet har också en skadlig effekt på rekreationsanvändningen, som simning och båtliv.

Dagens mål är att lära sig att identifiera jättegröe, bekanta sig med dess bekämpningsmetoder och att utföra slåtter av jättegröe i Valkoja. LUVY samlar också in observationer av jättegröe i Hiidenvesi och Sjundeå åns område under projektets gång. Observationerna kan rapporteras på https://luvy.fi/hankkset/hola-lake-2/to Procedet-lansi-uudenmaan-hola-lake-ii/isosorsimon-poisto-parantaa-vesiston-kayttoa-lansi-uudenmaan- hola- lake-ii / (svenska sidor kommer i slutet av maj)

Läs mera >>

Fisk från katsa till köket på lördag 11.6 kl 10–14, i Vichtis Enäjärvi fiskhamn

Fokus under dagen ligger på fisk, speciellt den sparsamt använda mörtfisken. Vi kommer att bekanta oss med användningen av katsa för hushållsbruk och för skötselfiske. Vi lär oss hur man hanterar fiskfångsten och delar tips om hur man använder mörtfisk till mat. Egentliga matlagningskurser arrangeras senare under hösten och vintern.

Läs mera >>

Katsa lämpar sig både för hushållsbruk och för skötselfiske. (LUVY / Sini Pöytäniemi)

Tilläggsuppgifter:

Maj Rasilainen
vattendrags- och fisksakkunnig
områdeskoordinator
maj.rasilainen@luvy.fi
045 7884 3283

Västra Nylands HOLA Lake II-projektet har erhållit en finansiering på  159 255,00 € från Ykkösakseli ry Leader-verksamhetsgruppen från programmet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Dessutom finansieras projektet av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Loppi via Hiidenvesi restaureringsprojekt och Sjundeå å 2030-vattendragsvision. Avtalsfinansiärer i Hiidenvesi restaureringsprojektet är dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karisåns vattendrags fiskeriområde samt Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).