Välj en sida

Tjusträsk på hösten 2022. (LUVY / Paavo Ojanen)

Nya restaureringsplaner för sjöarna Tjusträsk och Vikträsk, som ligger i Sjundeå, har blivit klara. Nu har alla de sjöar i Sjundeå, som har en försämrad ekologiskt status, färdiga planer till stöd för restaureringsarbetet.  Sjöarna är sinsemellan rätt likadana genomströmningssjöar dvs. Sjundeå å:s vatten stannar högst ett par veckor i sjöarna innan det fortsätter vidare mot Pickalaviken. Sjöarna samlar sitt vatten från ett verkligt stort tillrinningsområde, som sträcker sig ända från Enäjärvi sjö i Vichtis och Lojoåsen.

Både Tjusträsk och Vikträsk är till sin ekologiska status måttliga. I restaureringsplanerna har man grundligt gått igenom sjöarnas vattenkvalitet, fiskbestånden samt vattenvegetationen, analyserat tillrinningsområdets struktur, modellerat belastningen som kommer till sjöarna samt beräknat belastningens reduceringsbehov och dessutom funderat på de olika restaureringsmetodernas lämplighet.

Tonvikten vid restaureringen av de båda sjöarna bör mångsidigt koncentreras på restaureringen av tillrinningsområdet. Åtgärderna bör i första hand riktas till de erosionskänsliga åkerskiftena samt de åkrar som ligger intill rinnande vatten, så att man så bra som möjligt får näringsämnena att stanna kvar på åkrarna. Den största minskningen av belastningen uppnår man genom att sprida markförbättringsmedel, men utöver detta bör man anlägga skyddszoner, hålla åkrarna bevuxna vintertid, optimera användningen av gödsel samt bland annat ta med möjligast mycket fånggrödor i odlingen samt att man på allt sätt sköter om åkrarnas växtskick. Vid behov är det möjligt att bygga tvåstegsdiken och våtmarker.  Åkrarnas nuvarande skick, när det gäller vattenskyddet, bör kartläggas och dessutom bör man erbjuda odlarna information, erfarenheter och exempel gällande miljömässigt klok odling.

Sjöarnas tillrinningsområden är effektivt torrlagda. Då klimatförändringen framskrider behöver man emellertid mera fördröjningsutrymme för vattnet, så att man minskar översvimningssituationerna till följd av klimatförändringen och lagra vattnet för kommande torra perioder. Genom att utöka de vattenfördröjande områdena utjämnas flödena, men det minskar dessutom näringsbelastningen, ökar naturens diversitet samt ökar kolbindningen. Dessutom bör man även i fortsättningen restaurera områdets rinnande vatten, eftersom man på det sättet kan minska belastningen samt öka den rinnande vattennaturens mångfald samt förbättra den synnerligen utrotningshotade havsöringens levnadsförhållanden.  

Det är inte möjligt att få sjöarna i skick genom slåtter av vass eller vårdfiske, men med hjälp av dessa åtgärder då de utförs på rätt sätt, kan man förbättra områdets naturvärde och fiskbeståndens uppbyggnad. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) fortsätter inom ramen för Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen att restaurera hela Sjundeå å:s tillrinningsområde. Arbetet utförs i samarbete med områdets kommuner och övriga instanser, som finansierar visionen, inom olika vattendragsrestaureringsprojekt genom att bygga våtmarker och tvåstegsdiken, genom att vårdfiska i de övergödda sjöarna längre upp i vattendraget, arrangera evenemang samt sprida information främst via Vattnenskvalitet.fi-sidorna.

Tjusträskin kunnostussuunnitelma >>

Vikträskin kunnostussuunnitelma >>

Tilläggsuppgifter:

Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen finansieras under åren 2019–2024 av kommunerna: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030 -vattendragsvisionen under åren 2019–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel ur vattenskyddets effektiveringsprogram. Dessutom har Föreningen Nylands friluftsområden UUVI deltagit i finansieringen av projektet 2020–2021. Projektet Restaureringen av Sjundeå å 2020–2022 är en del av Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.