Valitse sivu

Tjusträsk syksyllä 2022. (LUVY / Paavo Ojanen)

Siuntiossa sijaitseville järville Tjusträsk ja Vikträsk on valmistunut uudet kunnostussuunnitelmat. Nyt kaikilla ekologiselta tilaltaan heikentyneillä Siuntionjoen järvillä on valmiit suunnitelmat kunnostustyön tueksi. Järvet ovat keskenään varsin samanlaisia läpivirtausjärviä eli Siuntionjoen vesi ei viivähdä kuin pari viikkoa järvissä ennen kuin se jatkaa matkaansa kohti Pikkalanlahtea. Järvet keräävät vettä todella laajalta valuma-alueelta, joka alkaa Vihdin Enäjärveltä ja Lohjanharjulta asti.

Tjusträsk ja Vikträsk ovat kumpikin ekologiselta tilaltaan tyydyttäviä. Kunnostussuunnitelmissa on käyty perusteellisesti läpi järvien veden laatu, kalasto ja vesikasvillisuus, analysoitu valuma-alueen rakennetta, mallinnettu järviin tulevaa kuormitusta ja laskettu tarvittavaa kuormituksen vähennystarvetta ja pohdittu eri kunnostusmenetelmien sopivuutta.

Kummankin järven kunnostuksen pääpaino tulee keskittää monipuolisesti valuma-aluekunnostukseen. Toimia tulee kohdistaa ensisijaisesti eroosioherkille peltolohkoille ja virtavesiuomiin rajoittuville pelloille, jotta ravinteet saadaan pysymään mahdollisimman hyvin pelloilla. Suurimmat kuormitusvähennykset on mahdollista saada maanparannusaineita levittämällä, mutta niiden lisäksi tulee perustaa suojavyöhykkeitä, käyttää talviaikaista kasvipeitteisyyttä, optimoida lannoitteiden käyttöä ja muun muassa ottaa kerääjäkasveja mahdollisimman paljon mukaan viljelykäytäntöihin sekä kaikin tavoin huolehtia peltojen kasvukunnosta. Tarvittaessa on mahdollista rakentaa kaksitasouomia ja kosteikkoja. Peltojen tämänhetkinen vesiensuojelullinen tilanne tulee kartoittaa ja tarjota viljelijöille tietoa, kokemuksia ja esimerkkejä ympäristöviisaasta viljelystä.

Järvien valuma-alueet ovat tehokkaasti kuivatettuja. Ilmastonmuutoksen edetessä tarvitaan kuitenkin lisää viivytystilaa vedelle, jotta ilmastonmuutoksen aiheuttamia tulvatilanteita voidaan vähentää ja veden varastointia kuivuuskausia varten lisätä. Veden pidätysalueiden kasvu tasaa virtaamia, mutta vähentää lisäksi ravinnekuormitusta, lisää luonnon monimuotoisuutta sekä kasvattaa hiilen sidontaa. Lisäksi valuma-alueen virtavesiä tulee jatkossakin kunnostaa, sillä niillä voidaan vähentää ravinnekuormitusta ja parantaa virtavesiluonnon monimuotoisuutta ja edesauttaa erittäin uhanalaisen meritaimenen elinoloja.

Järviä ei ole mahdollista saada kuntoon ruovikoiden niitolla ja hoitokalastuksella, mutta niillä voidaan oikein toteutettuna parantaa alueen luontoarvoja ja järvien kalaston rakennetta. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) jatkaa Siuntionjoki 2030 -vesistövision puitteissa koko Siuntionjoen valuma-alueen kunnostusta. Työtä tehdään yhteistyössä alueen kuntien ja muiden visiota rahoittavien tahojen kanssa eri vesistökunnostushankkeissa rakentaen kosteikkoja ja kaksitasouomia, hoitokalastamalla yläjuoksun rehevöityneitä järviä, järjestämällä tilaisuuksia ja jakamalla tietoa etenkin Vesientila.fi-sivustolla.

Tjusträskin kunnostussuunnitelma >>

Vikträskin kunnostussuunnitelma >>

Lisätietoja:

Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota rahoittavat vuosina 2019–2024 alueen kunnat: Vihti, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Kirkkonummi, sekä Rosk’n Roll Oy Ab ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Ympäristöministeriö rahoittaa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota vuosina 2019–2022 vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 50 % toteutuneista kustannuksista. Lisäksi visiota on rahoittanut Uudenmaan virkistysalueyhdistys UUVI vuonna 2020–2021. Siuntionjoen kunnostus 2020–2022 -hanke on osa Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.