Välj en sida

Pickalaviken sommaren 2022 (LUVY / Johan Lindholm) 

Samkontrollrapporten gällande Sjundeå å:s vattendrag och Pickalaviken år 2022 har blivit klar. I samkontrollen kontrollerar effekterna av punktbelastarnas avloppsvatten utgående från miljötillståndens kontrollskyldigheter. I kontrollen deltar också frivilliga aktörer. I Sjundeå å:s vattendrags samkontroll deltar Vichtis Nummela avloppsvattenreningsverk, Rosk’n Roll Oy Ab, Fastighets Ab Evitskogin Opisto, jordbruksgårdarna vid Sjundeå å:s vattendrag samt som frivillig Finska Socker Ab. I Pickalavikens samkontroll deltar Prysmian Group Finland Oy, Finska Socker Ab och Oy Lival Ab, Nordic Aluminium samt som frivillig Oy Pickala Golf Ab. Områdets kommuner Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå och Vichtis deltar på basen av den allmänna kontrollskyldigheten av miljöns tillstånd. 

År 2022 var ett år med en mindre omfattande kontroll, då man undersökte vattnets fysikalisk-kemiska och hygieniska kvalitet samt produktion. Samkontrollerna av Sjundeå å:s vattendrag samt Pickalaviken har rapporterats i en gemensam rapport allt sedan år 2017, vilket ger en helhetsbild av avloppsvattenbelastningens inverkan på vattenkvaliteteten i området samt information om områdets allmäntillstånd. Genom samkontrollerna får man också viktigt kontrolldata under en lång tidsperiod. 

Resultaten från år 2022 avvek inte nämnvärt från resultaten under tidigare år. Största delen av belastningen på Sjundeå å utgörs av den diffusa belastningen från åkrar och den näst största belastningen är avrinningen från skogarna. Punktbelastningens belastning med kväve är lokalt betydande inom Risubackaåns deltillrinningsområde, men punktbelastningens andel av hela vattendragets totalbelastning är liten. Även punktbelastarnas andel av den totala belastningen i Pickalaviken är liten och största delen av belastningen kommer via Sjundeå å. 

Till följd av att den diffusa belastningen på Sjundeå å:s vattendrag och Pickalaviken är så stor, är det i allmänhet svårt att särskilja punktbelastningens inverkan förutom i den omedelbara närheten av punktbelastarna. Avloppsvattenbelastningens inverkan på vattenkvaliteten kan i Sjundeå å-området noteras vid punktbelastarnas utsläppsområden i Risubackaån, vilket återspeglas vid de längre ner liggande provpunkterna samt i Kivikoskibäcken, där den totala belastningen dock är mycket liten. Den allmänna belastningssituationen i vattendraget kan även ses i Sjundeå å:s huvudfåra samt i de sjöar,som ingår i kontrollen. Sjöarna Björnträsk, Tjusträsk och Vikträsk är alla grumliga, frodiga och de lider tidvis av syrebrist i de djupare vattenskikten.  I Kontrollen av Pickalaviken kan Pickalaåns vatten särskiljas som grumligare och näringsrikare jämfört med de övriga provpunkterna i Pickalaviken, där vattenkvaliteten är rätt jämn. I Strömsbyviken var närings- och klorofyllhalterna på sommaren 2022 ställvis högre än vanligt. Såväl i kontrollens sjöar som i havsområdet motsvarade de genomsnittliga a-klorofyllhalterna måttligt-otillfredsställande ekologiskt tillstånd.  

Man har skapat en Livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030-vattendragsvison för att minska den diffusa belastningen samt sjöområdenas inre belastning samt att förbättra tillståndet i Sjundeå å:s vattendrag, och den siktar på att få vattendragets ekologiska status höjd till nivån god enligt vattenskyddets ramdirektiv. Sjundeå å 2030-vattendragsvisionen förverkligas inom flera olika projekt, där man utför restaureringsåtgärder. Dessutom verkar Kustvattenvisonen, som är en gemensam och målmedveten vägkarta för kustvattnen i Västra Nyland. Pickalaviken valdes till ett av Kustvattenvision-projektets pilotområde och en restaureringsplan för området uppgjordes år 2022.

Publikation: Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailujen yhteenveto vuodelta 2022

Tilläggsuppgifter:  

Heidi Tanttu
vattendragssakkunnig
heidi.tanttu@luvy.fi
045 7884 2875