Valitse sivu

Julkaisu 10/2023
Heidi Tanttu

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden pistekuormittajat ovat velvoitettuja tarkkailemaan toimintansa vaikutuksia jätevesiensä purkuvesistöihin, mikä toteutetaan useamman velvollisen yhteistarkkailuna. Vuosi 2022 oli alueella suppea tarkkailuvuosi, jolloin analysoitiin fysikaalis-kemiallista ja hygieenistä vedenlaatua sekä tuottavuutta.

Siuntionjoen alueella pistekuormittajien osuus fosforikuormituksesta on VEMALAkuormitusmallin mukaan pieni (≤ 3 %), mutta typpikuormituksesta Risubackajoen osavaluma-alueella merkittävä (41 %). Peltoviljely on koko Siuntionjoen alueella pääasiallinen kuormituslähde. Pikkalanlahden kokonaiskuormituksesta suoran pistekuormituksen osuus on hyvin pieni (< 0,5 %) ja valtaosa kuormituksesta tulee Siuntionjoen kautta.

Vedenlaatutarkkailun tulokset olivat vuonna 2022 pääosin samansuuntaisia kuin viime vuosina. Jätevesivaikutukset näkyivät Risubackajoen alueella Nummelan puhdistamon purkuojassa ja lievemmin myös havaintopaikoilla alajuoksulle päin. Lisäksi vedenlaatu oli heikkoa Munkkaan jätekeskuksen purkuojassa, jossa kuitenkin virtaama ja siten kokonaiskuormitus on hyvin pieni. Tarkkailun järvissä alueen yleinen kuormittuneisuus näkyi mm. sameutena, rehevyytenä ja happiongelmina, ja a-klorofyllipitoisuudet vastasivat välttävää tai tyydyttävää ekologista tilaa.

Pikkalanjoen vesi oli melko tasalaatuisen Pikkalanlahden havaintopaikkoja sameampaa ja ravinteikkaampaa, kuten aiemminkin. Ravinteiden ja a-klorofyllin pitoisuudet olivat kuitenkin selvästi viime vuosia korkeammat Suomen Sokerin edustalla, ja veden hygieeninen laatu oli heikointa läheisillä havaintopaikoilla. Syvemmillä alueilla alusveden happipitoisuudet olivat loppukesällä jonkin verran alentuneet. A-klorofyllipitoisuudet vastasivat välttävää ja uloimmalla havaintopaikalla tyydyttävää ekologista tilaa.

Kokonaisuudessaan Siuntionjoen vesistö ja Pikkalanlahti ovat runsaasti hajakuormitettuja ja pistekuormituksen vaikutuksia on vaikea erottaa muualla kuin ajoittain purkupaikkojen välittömässä läheisyydessä.