Valitse sivu

Julkaisu 9/2023
Tiina Asp, Heidi Tanttu, Niina Hätinen, Marja Valtonen

Hiidenveden alueen, Lohjanjärven alueen sekä Mustionjoen, Pohjanpitäjänlahden ja Tammisaaren merialueen yhteistarkkailualueiden tarkkailutuloksia tarkasteltiin vuonna 2022 yhteisessä suppean tarkkailuvuoden yhteenvetoraportissa. Raportti kattaa suuren osan Karjaanjoen valuma-alueesta Karkkilan Pyhäjärveltä aina Mustionjokea pitkin Tammisaaren edustan merialueelle.

Yhteistarkkailujen toimeksiantajia ovat alueella toimivia jätevesien pistekuormittajia, joilla on velvoite tarkkailla toimintansa vaikutuksia vesialueella. Näitä olivat Hiidenveden alueella Vihdin Vesi, Karkkilan vesihuoltolaitos ja Hopeaniemi Resorts. Lohjanjärven alueella yhteistarkkailussa mukana ovat kaksi Lohjan kaupungin yhdyskuntapuhdistamoa Pitkäniemi ja Peltoniemi sekä Sappi Finland Operations Oy, Kirkniemen paperitehdas. Merialueella mukana tarkkailussa ovat Raaseporin Veden Karjaa-Pohjan puhdistamo ja Tammisaaren Skeppsholmenin puhdistamo, Hangon satama (Koverharin satama) sekä Koverharin Kaatopaikka (Hangon kaupunki). Lisäksi tarkkailuihin on osallistunut vapaaehtoisina myös muita alueen toimijoitaja kunnista Karkkila, Vihti ja Lohja.

Vuoden 2022 tulosten perusteella selvimmät pistekuormituksen vaikutukset näkyvät purkualueiden läheisyydessä mm. ajoittain kohonneina bakteeri- ja typpipitoisuuksina Vanjoella ja Lohjanjärven eteläosassa pistekuormittajien purkualueiden läheisyydessä. Myös Aurlahden ja Liessaaren alueilla näkyy ajoittain viitteitä Lohjan Pitkäniemen puhdistamon vaikutuksesta. Hiidenvedellä Vihdin Kirkonkylän puhdistamon jätevesivaikutukset sekoittuvat tehokkaasti Vihtijoen tuomaan kuormitukseen, mutta ne osaltaan heikentävät entisestään matalan ja kuormittuneen Kirkkojärven tilaa erityisesti talviaikaan. Merialueella rannikon oman pistemäisen kuormituksen osuus on vähäinen ja pistekuormituksen vaikutuksia onkin vaikea erottaa muusta kuormituksesta.

Suurimman ulkoisen ravinnekuormituksen Hiidenveteen tuottaa VEMALA-mallin mukaan maa- ja metsätalouden hajakuormitus, johon verrattuna pistekuormituksen osuus on vähäistä. Lohjanjärvellä pistekuormittajien osuus kokonaiskuormituksesta on Hiidenvettä suurempi, mutta tästä huolimatta hajakuormituksen osuus on Lohjanjärvestä Mustionjokeen lähtevässä vedessä fosforin osalta noin 88 % ja typen osalta noin 83 %.