Valitse sivu

Julkaisu 11/2023
Katriina Nummela, Niina Hätinen

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailua suoritettiin vuonna 2022 yhteensä 14 eri kohteessa. Lohjan kaupungilta yhteistarkkailuun osallistuivat vesihuoltolaitos, tekninen toimi / kaupunkitekniikka sekä ympäristönsuojelu. Toiminnanharjoittajia mukana oli yhdeksän. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.

Vedenottamoiden vedenlaatu täytti talousvedelle annetut laatuvaatimukset ja useimmiten myös laatutavoitteet. Tyypillisimmät laatutavoitteiden ylitykset olivat kloridin, sähkönjohtavuuden, raudan ja mangaanin kohonneet pitoisuudet raakavedessä. Kloridin kohonneita pitoisuuksia todettiin kolmella vedenottamolla, mutta yleisesti pitoisuudet olivat laskusuunnassa. Liukkaudentorjunnassa käytetyn natriumkloridin käyttöä on vähennetty ja korvattu kaliumformiaatilla, mikä on vaikuttanut pohjaveden kloridipitoisuuksien vähenemiseen.

Toukokuussa 2022 vedenottamoiden raakavedestä määritettiin laajat määritykset, eikä ottamoilla todettu syanideja, kloorifenoleita tai radioaktiivisuutta. Yksittäisillä käytössä olevilla vedenottamoilla todettiin erittäin pieniä pitoisuuksia torjuntaaineiden jäämiä tai VOC- yhdisteitä.

Toiminnanharjoittajien pohjavesitarkkailuissa toiminnan vaikutuksia havaittiin selkeimmin tuotantoalueilla sijaitsevissa pohjaveden havaintopisteissä. Vanhojen kaatopaikkojen lähistöllä pohjavedessä todettiin mm. VOC-yhdisteiden ja metallien pitoisuuksia. Aiempien vuosien tapaan useamman tarkkailualueen havaintoputkissa todettiin bensiinin lisäainetta MTBE:tä, jonka pitoisuudet olivat useimmiten pieniä. Vuonna 2022 suoritettujen mittausten perusteella Lohjanharjun pohjaveden laatu oli enimmäkseen hyvää, vaikka kloridipitoisuudet ylittivät monin paikoin pohjaveden ympäristönlaatunormin.