Valitse sivu

Julkaisu 5/2023
Katja Pellikka, Joonas Tammivuori, Heidi Tanttu ja Jorma Valjus

Lehmijärvi kuuluu Hiidenveden valuma-alueeseen ja on osa Lohikalat Karjaanjoelle 2030 -vesistövisiota. Tämä kunnostussuunnitelma on osa vision veden laadun parantamisen toimenpiteitä ja kunnostussuunnitelman tarkoituksena on tukea alueella tehtävää vesistökunnostustyötä. Lisäksi liitteenä olevien Hongistonpuron inventointitulosten avulla on tarkoitus aloittaa virtavesikunnostus purossa.

Lehmijärvi on melko syvä järvi, jonka valuma-alue on kuitenkin melko pieni. Osa vedestä tulee pohjavesivaluntana ja valuma-alueella on lähteitä. Veden viipymä järvessä on useita vuosia. Lehmijärvi on vesienhoidossa tyypitelty pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin. Sen ekologinen tila on hyvä, mutta tila on vaarassa heikentyä.

Vuonna 2021 Lehmijärveä tutkittiin Hiidenveden kunnostus -hankkeen puitteissa. Tulosten perusteella järvellä ei havaittu suuria hygieenisiä ongelmia ja ravinteiden pitoisuudet olivat melko pieniä. Kesällä 2021 ei havaittu voimakasta sisäistä kuormitusta. Levämäärä sekä eläinplanktonin ja kalaston rakenne osoittivat hyvää tilaa.

Juurakkopuhdistamon seurantatulosten mukaan puhdistamo poistaa melko hyvin moottoritien hulevedestä kiintoainetta ja ravinteita, mutta suolaa puhdistamo ei pysty vähentämään. Järveen laskevista ojista yksikään ei osoittautunut erityisen kuormittavaksi, mutta niitä pitkin virtasi ajoittain huomattavan ruskeaa vettä Lehmijärveen.

Lehmijärven kunnostuksessa valuma-aluekunnostus on järvelle tärkeintä. Hajaja loma-asutuksen jätevesijärjestelmien kuntoonlaitto ja peltotoimenpiteet ovat tärkeimpiä asioita. Lisäksi pihojen vesistöystävälliseen hoitoon ja hulevesien viivyttämiseen tulee kiinnittää huomiota.

Lehmijärven valuma-alueella on huomattavan paljon ojitettuja suoalueita. Luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi ja veden viivyttämiseksi valuma-alueella näiden ojitettujen alueiden samoin kuin lähteiden kunnostamisen mahdollisuuksia olisi hyvä selvittää.