Valitse sivu

Julkaisu 12/2023
Jussi Vesterinen, Salla Heikkinen & Jorma Valjus

Pikkalanlahden kuhan poikastuotannon selvittämiseksi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) toteutti osana Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota yhteistyössä Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalueen kanssa vuosina 2021–2022 tutkimushankkeen, johon saatiin avustusta myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalastonhoitomaksuvaroista.

Hankkeessa toteutettiin poikaskartoituksia Gulf Olympia -poikaspyydyksellä ja kutualueinventointeja viistokaikuluotaamalla Pikkalanlahden merialueella, Pikkalanjoessa ja Vikträsk-järvellä.

Gulf-pyydyssaaliista tunnistettiin kahdeksan eri lajia tai lajiryhmää. Merialueen runsaslukuisimmat tunnistetut lajit olivat silakka ja ahven, kun taas järvessä ja jokialueella saaliis koostui pääosin ahvenesta ja kuhasta. Pikkalanjoen suiston pyydyssaalis oli monimuotoisin käsittäen ahvenen, kuhan, kiisken ja särkikalojen lisäksi myös meriveden lajeja (silakka ja tokko).

Vuonna 2022 kuhanpoikasia tunnistettiin runsaasti Gulf-pyydyssaaliista. Kuhista valtaosa tuli Vikträskistä, mutta muutamia yksilöitä tuli myös Pikkalanjoesta ja Pikkalanjoen suiston alueelta. Hieman yllättäen, vaikka viistokaikuluotausten perusteella Pikkalanlahden alueella on varsin runsaasti kuhan lisääntymiseen soveltuvia paikkatyyppejä, merialueen lahdista saatiin saaliiksi vain yksittäisiä kuhanpoikasia.

Tulokset viittaavat siihen, että Pikkalanlahdella ei edes kuhan lisääntymiseen hyväksi määritetyillä alueilla kutu joka vuosi onnistu. Vikträskissä olosuhteet sen sijaan ovat tehdyn lämpötilaseurannan mukaan paremmat kuhan lisääntymiselle ja kasvulle, mikä voi osaltaan myös selittää järven hyvää poikastiheyttä. Toisaalta Pikkalanlahdella on pinta-alallisesti huomattavasti enemmän lisääntymiseen soveltuvia alueita, jolloin kutukalat saattoivat olla enemmän hajallaan ja syntyneet poikaset siten harvassa.

Kalataloudellisen yhteistarkkailun tulosten perusteella Pikkalanlahden kuhakanta on vuosien saatossa taantunut. Hankkeen poikaskartoitustulokset tukevat tätä käsitystä ja viittaavat siihen, että kuhan lisääntyminen Pikkalanlahdella on heikkoa. Missä määrin järvi-, joki-, ja merialueen kuhakannat ovat samoja, jää toistaiseksi epäselväksi, mutta asiaa voisi selvittää tulevaisuudessa. Kalastuksen säätelyn ja ohjauksen kannalta on toistaiseksi oletettava, että koko alueen kuhakanta on yhtä ja samaa.