Valitse sivu

Pikkalanlahtea kesällä 2022 (LUVY / Johan Lindholm)

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden vuoden 2022 yhteistarkkailuraportti on valmistunut. Yhteistarkkailussa tarkkaillaan jätevesien pistekuormittajien vaikutuksia vesistöihin ympäristölupiin perustuvien velvoitteiden perusteella. Tarkkailussa on mukana myös vapaaehtoisia toimijoita. Siuntionjoen vesistön yhteistarkkailuun osallistuivat Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamo, Rosk’n Roll Oy Ab, Kiinteistö Oy Evitskogin Opisto, Siuntionjoen vesistön maanviljelystilat ja vapaaehtoisena Suomen Sokeri Oy. Pikkalanlahden yhteistarkkailuun osallistuivat Prysmian Group Finland Oy, Suomen Sokeri Oy ja Oy Lival Ab, Nordic Aluminium sekä vapaaehtoisena Oy Pickala Golf Ab. Alueen kunnat Kirkkonummi, Lohja, Siuntio ja Vihti osallistuivat ympäristön tilan yleisen seurantavelvoitteen perusteella.  

Vuosi 2022 oli suppean tarkkailun vuosi, jolloin tutkittiin fysikaalis-kemiallista ja hygieenistä vedenlaatua sekä tuottavuutta. Siuntionjoen vesistön ja sen alapuolisen Pikkalanlahden yhteistarkkailut on raportoitu yhdistetysti vuodesta 2017 alkaen, mikä antaa kokonaiskuvan jätevesikuormituksen vaikutuksista vedenlaatuun alueella ja alueen yleisestä tilasta. Yhteistarkkailuista saadaan myös tärkeää pitkän aikavälin seurantatietoa. 

Vuoden 2022 tarkkailun tulokset eivät merkittävästi poikenneet viime vuosista. Suurin osa Siuntionjoen vesistön ravinnekuormituksesta koostuu pelloilta tulevasta hajakuormituksesta ja toiseksi eniten kuormitusta tulee metsien huuhtoumasta. Pistemäinen typpikuormitus on paikallisesti merkittävää Risubackajoen osavaluma-alueella, mutta pistekuormituksen osuus koko vesistön kokonaiskuormituksesta on pieni. Myös Pikkalanlahdella pistekuormittajien osuus alueen kokonaiskuormituksesta on pieni, ja valtaosa kuormituksesta tulee Siuntionjoen kautta. 

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden runsaan hajakuormittuneisuuden vuoksi pistekuormituksen vaikutuksia on yleensä vaikea erottaa muualla kuin kuormittajien välittömässä läheisyydessä. Vedenlaadussa jätevesikuormituksen vaikutuksia on Siuntionjoen alueella havaittavissa pistekuormittajien purkualueilla Risubackajoessa, mikä heijastuu myös alemmille havaintopaikoille, sekä Kivikoskenpurossa, jossa kokonaiskuormitus on kuitenkin hyvin pientä. Vesistöalueen yleinen kuormittuneisuus näkyy myös Siuntionjoen pääuoman ja tarkkailtavien järvien tilassa. Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk ovat sameita, reheviä ja kärsivät ajoittain alusveden happivajaudesta. Pikkalanlahden tarkkailussa Pikkalanjoen vesi erottuu sameampana ja ravinteikkaampana verrattuna merialueen muihin melko tasalaatuisiin havaintopaikkoihin. Strömsbyvikenillä ravinteiden ja a-klorofyllin pitoisuudet olivat kuitenkin kesällä 2022 paikoittain tavanomaista korkeammat. Sekä tarkkailun järvissä että merialueella keskimääräiset a-klorofyllipitoisuudet vastasivat tyydyttävää-välttävää ekologista tilaa.  

Hajakuormituksen ja järvialueiden sisäisen kuormituksen vähentämiseksi ja Siuntionjoen vesistön tilan parantamiseksi luotu Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövisio tähtää vesipuitedirektiivin mukaiseen vesistöjen hyvään tilaan alueella. Siuntionjoki 2030 -vesistövisiota toteutetaan useissa hankkeissa, joissa tehdään kunnostustoimenpiteitä. Lisäksi alueella toimii Rannikkovesivisio, joka on yhteinen, määrätietoisen kunnostustyön tiekartta Länsi-Uudenmaan rannikkovesille. Pikkalanlahti valittiin Rannikkovesivisio-hankkeen pilottikohteeksi ja alueelle laadittiin kunnostussuunnitelma vuonna 2022. 

Julkaisu: Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden yhteistarkkailujen yhteenveto vuodelta 2022

Lisätietoja: 

Heidi Tanttu
vesistöasiantuntija
heidi.tanttu@luvy.fi
045 7884 2875

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.