Välj en sida

En regn- och åskfront närmar sig provtagarna i juni 2021. (LUVY / Arto Muttilainen)

Samkontrollrapporten gällande vattenkvaliteten i Hangö havsområde 2021 har blivit klar. År 2021 gjordes kontrollen enligt det mindre omfattande programmet, som innehåller endast kontroll av den årliga fysikalisk-kemiska vattenkvaliteten samt analys av vattnets klorofyll-a halter.

Av kontrollområdets totala punktbelastning leds nästan all belastning ut i området söder om Hangö. Beroende på belastningens olika komponenter handlar det om 96–100 % år 2021. Med tanke på havet är näringsbelastningen den mest väsentliga. De största enskilda punktbelastarna är Hangon Puhdistamo Oy och Hangös stads Stormossens reningsverk. Dessa två svarar i sin helhet för punktbelastningen av fosfor och då det gäller kvävebelastningen är deras andel ca 99 %. 

Fosforbelastningen har under åren 2018-2021 hållits på nivån 3 kg/d och år 2021 far fosforbelastningen den minsta under de senaste 10 åren, då den var en aning över 2 kg/d.  Då det gäller kvävet har det under de allra senaste åren skett en klar minskning: ännu år 2018 var kvävebelastningen ca 200 kg/d då den år 2021 var ca 100 kg/d. 

Det norra havsområdets enda punktbelastare är numera Oy Forcit Ab och fabrikens kvävebelastning har minskat kraftigt jämfört med situationen i början av 2000-talet. Huvuddelen av det vatten som leds ut från fabriken är numera kylvatten.

Förutom punktbelastningen påverkas havsområdet av diffus belastning, som kommer från de omkring liggande markerna. I närheten av Hangö havsområde förekommer emellertid inga större jordbruksområden, vilket betyder att jordbrukets andel av belastningen i området är liten. Till strandvattnen rinner emellertid en betydande mängd humushaltigt vatten från de dikade myrområdena. Till följd av de starka strömmarna påverkas området däremot av allmäntillståndet i såväl norra Östersjön som västra Finska viken.

Till följd av de goda omblandningsförhållandena har avloppsvattenbelastningens direkta inverkan på vattenkvaliteten i Hangö havsområde varit lindrig, och detta var situationen även under år 2021. Havsområdet norr om Hangö är allmänt taget något frodigare än det södra området och det beror till en del på olikheterna i utbytet av vattenmassorna.

Vattenkvaliteten i det mera skyddade Bengtsår-området var som under tidigare år kontrollområdets sämsta trots att punktbelastning inte har letts till området efter år 2014. Syreläget i områdets djupa områden blir dåligt under somrarna och även år 2021 var syreläget mycket dåligt i det bottennära vattnet. Även fosforhalterna var förhöjda, då fosforn lösts från bottensedimenten.

År 2021 deltog följande som kontrollskyldiga i samkontrollen: Hangö Vatten-affärsverk, Hangon Puhdistamo Oy, Hangö stad (Hangö stängd soptipp) och Oy Forcit Ab. Hangö hamn deltog frivilligt i kontrollen av några provplatser såväl utanför Västra hamnen som Yttre hamnen. ViskoTeepak Oy Ab:s kontrollskyldighet upphörde år 2018, men vattenkvaliteten i Bengtsår-området kontrollerades frivilligt under sommaren 2021 med en kontroll av fyra provpunkter.

Tilläggsuppgifter:

Tiina Asp
vattendragssakkunnig
tiina.asp@luvy.fi
045 7750 7726

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.