Valitse sivu

Vesisade- ja ukkosrintama lähestymässä näytteenottajia kesäkuussa 2021. (LUVY / Arto Muttilainen)

Yhteistarkkailuraportti Hangon merialueen vedenlaadusta vuodelta 2021 on valmistunut. Vuonna 2021 yhteistarkkailussa noudatettiin ns. suppean tarkkailun ohjelmaa, jossa tarkkailtiin veden fysikaalis-kemiallista laatua sekä kasviplanktonin määrää kuvaavaa a-klorofylliä.

Tarkkailualueen pistemäisestä kuormituksesta lähes kaikki kohdistuu Hankoniemen eteläpuolelle. Vuonna 2021 alueen pistekuormituksesta kuormituslajeittain kohdistui niemen eteläpuolelle 96–100 %.

Meren kannalta pistekuormituksen ravinnekuormitus on keskeisessä asemassa. Suurimmat yksittäiset pistekuormittajat ovat Hangon Puhdistamo Oy sekä Hangon kaupungin Suursuon puhdistamo. Nämä vastaavat yhdessä koko pistemäisestä kokonaisfosforikuormituksesta ja typen osalta niiden osuus pistekuormituksesta on noin 99 %.

Fosforin kokonaiskuormitus on vuosina 2018–2021 pysynyt tasolla n. 3 kg/d ja vuonna 2021 fosforikuormitus oli pienimmillään viimeisen 10 vuoden ajanjaksolla ollen hieman reilu 2 kg/d. Typen osalta on myös aivan viime vuosina kuormituksessa tapahtunut selvä väheneminen: vielä vuonna 2018 typpikuormitus oli noin 200 kg/d kun se vuonna 2021 oli n. 100 kg/d.

Niemen pohjoispuolella ainoa pistekuormittaja on Oy Forcit Ab, jonka typpikuormitus on pienentynyt merkittävästi 2000-luvun alun tilanteesta. Valtaosa tehtaalta mereen johdettavasta vedestä on nykyään jäähdytysvettä.

Pistekuormituksen ohella merialueelle kohdistuu maa-alueilta tulevaa hajakuormitusta. Hangon lähialueilla ei kuitenkaan esiinny laajempia maatalousalueita, joten maataloudesta johtuva hajakuormitus on tarkkailualueella pieni. Rantavesiin valuu kuitenkin huomattava määrä humuspitoista vettä ojitetuilta suoalueilta. Voimakkaiden vesivirtausten seurauksena tarkkailualueen veden laatuun vaikuttavat sitä vastoin sekä pohjoisen Itämeren että läntisen Suomenlahden yleistila.

Hyvien sekoittumisolosuhteiden seurauksena jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laatuun ovat yleensä olleet lievät Hangon merialueella eikä myöskään vuonna 2021 havaittu suoria pistekuormituksen vaikutuksia tarkkailualueella. Hangon pohjoisen puoleinen merialue on yleisesti rehevämpi kuin eteläinen merialue, johon osaltaan vaikuttaa myös erot veden vaihtumisolosuhteissa.

Suojaisimman Bengtsårin alueen vedenlaatu oli aiempien vuosien tapaan tarkkailualueen heikoin, vaikka alueelle ei ole johdettu enää pistekuormitusta vuoden 2014 jälkeen. Alueella syvänteiden happitilanne heikkenee kesäisin ja myös vuonna 2021 happitilanne oli erittäin heikko syvimpien alueiden pohjanläheisessä vedessä. Myös fosforipitoisuudet olivat kohonneet, kun fosforia oli liuennut pohjasedimentistä alusveteen.

Vuonna 2021 yhteistarkkailussa olivat mukana tarkkailuvelvollisina Hangon Vesi -liikelaitos, Hangon puhdistamo Oy, Hangon kaupunki (Hangon suljettu kaatopaikka) ja Oy Forcit Ab. Hangon satama osallistui vapaaehtoisena muutaman pisteen seurannalla niin Länsisataman kuin Ulkosataman edustoilla. ViskoTeepak Oy Ab:n tarkkailuvelvoite päättyi vuonna 2018, mutta Bengtsårin alueen veden laatua tarkkailtiin vuonna 2021 vapaaehtoisesti ViskoTeepak Oy Ab:n neljän pisteen kesätarkkailulla.

Lisätietoja:

Tiina Asp
vesistöasiantuntija
tiina.asp@luvy.fi
045 7750 7726

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) on riippumaton yhteistyö- ja asiantuntijaorganisaatio Länsi-Uudellamaalla. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vesiensuojelun ja siihen läheisesti liittyvän yleisen ympäristönsuojelun edistäminen toiminta-alueellaan.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.