Valitse sivu

Julkaisu 15/2022
Tiina Asp, Heidi Tanttu

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailu vuonna 2021 noudatti ns. suppean tarkkailun ohjelmaa, joka sisältää vain vuosittaisen veden fysikaaliskemiallisen laadun analysoinnin sekä veden a-klorofyllin analysoinnin.

Tarkkailuvelvollisia vuonna 2021 olivat Hangon Vesi -liikelaitos, Hangon puhdistamo Oy, Hangon kaupunki (Hangon suljettu kaatopaikka) ja Oy Forcit Ab. Hangon satama osallistui vapaaehtoisesti muutaman pisteen seurannalla niin Länsisataman kuin Ulkosataman edustoilla. ViskoTeepak Oy Ab:n tarkkailuvelvoite päättyi vuonna 2017, mutta Bengtsårin alueen veden laatua tarkkailtiin vuonna 2021 vapaaehtoisesti ViskoTeepak Oy Ab:n tilaamalla kesäseurannalla.

Tarkkailualueen pistemäisestä kuormituksesta lähes kaikki kohdistuu Hankoniemen eteläpuolelle. Talvella 2021 eteläpuoli pysyi suurelta osin jäättömänä. Hyvien sekoittumisolosuhteiden seurauksena jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laatuun ovat yleensä olleet lievät Hangon etelänpuoleisella merialueella, näin myös talvella 2021. Kuormitus on ollut havaittavissa lähinnä ajoittain hieman kohonneina ammoniumtyppi- ja bakteeripitoisuuksina pintavedessä. Hangon pohjoisella merialueella ei ole varsinaista pistekuormitusta. Veden sekoittumisolosuhteet ovat tälläkin osa-alueella varsin hyvät ja happitilanne pysyy melko hyvänä läpi vuoden, vaikka alueen itäosassa havaitaan yleisesti happipitoisuuksien jonkinasteista alenemaa loppukesäisin.

Forcitin edustalla jäähdytysvesien mereen johtamisen vaikutuksia on harvoin havaittavissa. Alusveden happitilanne on pääsääntöisesti ollut hyvä aivan tehtaan edustalla, vaikka loppukesäisin on havaittavissa happipitoisuuksien alenemista pohjan tuntumassa erityisesti uloimmalla havaintopisteellä.

Bengtsårin alue on koko tarkkailualueen osa-alueista ongelmallisin. Syvänteiden voimakkaat happiongelmat ovat jokavuotisia. Myös loppukesällä 2021 happi oli lähes loppunut kokonaan syvimpien alueiden alusvedessä. Alueelle ei kohdistu enää pistemäistä jätevesikuormitusta.