Valitse sivu

Julkaisu 13/2022
Heidi Tanttu

Siuntionjoen vesistön ja Pikkalanlahden pistekuormittajat ovat velvoitettuja tarkkailemaan toimintansa vaikutuksia jätevesien purkuvesistöihin yhteistarkkailuin. Vuosi 2021 oli alueella suppea tarkkailuvuosi, jolloin tarkkaillaan ainoastaan fysikaalis-kemiallista ja hygieenistä vedenlaatua. Vuoden 2021 yhteenvedossa raportoidaan lisäksi Karhujärven ja Pikkalanlahden kasviplanktontutkimukset, jotka poikkeuksellisesti toteutettiin vuonna 2021 laajan tarkkailuvuoden 2020 sijaan.

Yhteistarkkailun tulokset olivat vuonna 2021 pääosin samansuuntaisia kuin aiempinakin vuosina. Siuntionjoen alueella pistekuormittajien osuus fosforikuormituksesta oli pieni, mutta typpikuormituksesta paikoittain merkittävä. Pikkalanlahteen valtaosa kuormituksesta tuli Siuntionjoen kautta ja pistekuormittajien osuus oli pieni Pikkalanlahden kokonaiskuormituksesta.

Vedenlaatu ja veden hygieeninen tila olivat ajoittain heikot jätevesien pistekuormittajien purkupaikkojen läheisyydessä. Risubackajoessa Nummelan puhdistamon purkuojassa havaittiin alkuvuodesta aiempaa korkeampia typpipitoisuuksia häiriötilanteen vuoksi, mutta pitoisuudet palautuivat kevään aikana tavanomaiselle tasolle. Vedenlaatu oli heikko myös Munkkaan jätekeskuksen purkuojassa, jossa virtaama kuitenkin on hyvin pieni. Hajakuormitukseen viittaavia tuloksia todettiin mm. Mäyräojan ja Kirkkojoen havaintopaikoilla. Kuormittuneisuus näkyi myös Siuntionjoen uoman alaosan sekä yhteistarkkailussa seurattavien järvien tilassa. Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk olivat sameita, reheviä ja kärsivät ajoittain alusveden happivajaudesta. Karhujärven a-klorofyllipitoisuudet ilmensivät huonoa tilaa, mutta kasviplanktonlajistossa sinilevien osuus oli pienentynyt. Pikkalanlahdella erityisesti Pikkalanjoen suu ja sen lähialueet erottuivat sameimpina ja ravinteikkaimpina, ja näkösyvyys kasvoi ulkomerelle päin. Muutoin Pikkalanlahden ja Pikkalanselän havaintopaikat eivät suurilta osin eronneet toisistaan. Hygieeninen tila oli paikoittain heikohko. Alueen kasviplanktontulokset ilmensivät välttävää–huonoa ekologista tilaa.

Kokonaisuudessaan Siuntionjoen vesistö ja Pikkalanlahti ovat runsaasti hajakuormitettuja ja pistekuormituksen vaikutuksia on vaikea erottaa. Tarkkailuvesistöjen tilan kehitykseen vaikuttavat myös mm. ilmastonmuutokseen liittyvät tekijät ja Pikkalanlahdella Itämeren yleistila.