Valitse sivu

Julkaisu 11/2022
Erkka Laitinen, Katja Pellikka, Juha-Pekka Vähä, Mika Salmi

Uudenmaan alueella vuonna 2019 käynnistyneen Huomio metsien vesienhoitoon -hankkeen suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluu laatia metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelmia kohdealueille, jotka ovat metsävaltaisella valuma-alueella sijaitsevia kirkasvetisiä ja lähes luonnontilaisia vesistöjä. Tällaiset vesistöt ovat usein herkkiä pienillekin kuormitusmuutoksille.

Pohjois-Pusulan järvireitti on eräs hankkeen kohdealueista. Järvet sijaitsevat Karjaanjoen vesistön latvoilla, ja niiden ekologinen tila on hyvä tai erinomainen. Alueen maapinta-alasta yli 90 % on metsää, jolloin myös järviin kohdistuva kuormitus on merkittävältä osin peräisin metsätaloudesta. Osassa alueen järvistä näkösyvyys on pienentynyt, happipitoisuus laskenut ja rehevöityminen lisääntynyt.

Käsillä oleva yleissuunnitelma sisältää kuvauksen alueen vesistöistä sekä tehdyistä ja ennustetuista tulevista metsätaloustoimista. Näiden lisäksi esitellään käytännön suosituksia vesiensuojelun edistämiseksi ja käydään läpi tapauskohtaisia esimerkkejä alueelta valittujen havaintopisteiden avulla. Metsänomistajat ja muut toimijat voivat käyttää näitä tietoja apunaan metsätalouden toimenpiteitä suunnitellessaan. Toimenpidesuositukset eivät sido maanomistajia. Niillä lisätään tietoa metsätalouden vesiensuojelun mahdollisuuksista ja tuetaan metsänomistajien päätöksentekoa.