Valitse sivu

Julkaisu 16/2022
Katriina Nummela

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailua suoritettiin vuonna 2021 yhteensä 15 eri kohteessa. Lohjan kaupungilta yhteistarkkailuun osallistuivat vesihuoltolaitos, tekninen toimi / kaupunkitekniikka sekä ympäristönsuojelu. Toiminnanharjoittajia mukana oli 10. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.

Vedenottamoiden vedenlaatu täytti talousvedelle annetut laatuvaatimukset ja useimmiten myös laatutavoitteet. Laatutavoitteet ylittäneitä kloridin, raudan ja mangaanin pitoisuuksia todettiin kahdella vedenottamolla. Lievästi kohonneita kloridin pitoisuuksia oli lisäksi muutamalla muulla ottamolla. Liukkaudentorjunnassa käytetyn natriumkloridin käyttöä on vähennetty ja korvattu kaliumformiaatilla, mikä on vaikuttanut pohjaveden kloridipitoisuuksien vähenemiseen.

Vuonna 2021 vedenottamoiden raakavedestä määritettiin laajat määritykset, eikä ottamoilla todettu syanideja, kloorifenoleita tai radioaktiivisuutta. Erittäin pieniä pitoisuuksia torjunta-aineiden jäämiä, VOC- tai PAH-yhdisteitä todettiin yksittäisillä vedenottamoilla.

Toiminnanharjoittajien pohjavesitarkkailuissa toiminnan vaikutuksia havaittiin selkeimmin tuotantoalueilla sijaitsevissa pohjaveden havaintopisteissä. Vanhojen kaatopaikkojen lähistöllä pohjavedessä todettiin mm. kohonneita ravinne- ja metallipitoisuuksia. Aiempien vuosien tapaan useamman tarkkailualueen havaintoputkissa todettiin bensiinin lisäainetta MTBE:tä, jonka pitoisuudet olivat pääasiassa pieniä. Vuonna 2021 suoritettujen mittausten perusteella Lohjanharjun alueen pohjaveden laatu oli enimmäkseen hyvää.