Valitse sivu

Julkaisu 17/2022
Katja Pellikka, Jorma Valjus, Jussi Vesterinen

Hiidenvesi valuma-alueineen on osa Lohikalat Karjaanjokeen 2030 -vesistövisiota. Tämä Averian kunnostussuunnitelma on osa veden laadun parantamisen toimenpiteitä.

Kunnostussuunnitelmaa varten tutkittiin Averian valuma-alueen rakennetta ja vedenläpäisykykyä, arvioitiin järveen tuleva ulkoinen kuormitus VEMALA-mallinnusohjelmalla ja sen vähentämistarve Load Lake Response -ohjelmalla sekä koottiin ja analysoitiin vanhat vedenlaatutulokset. Valuma-alueen rakennetta ja vedenläpäisykykyä verrattiin 1950-luvun tilanteeseen.

Averia on Vihdin kunnan alueella sijaitseva Vihtijoen alaosan valuma-alueen järvi ja kuuluu Karjaanjoen päävaluma-alueeseen. Pääosa Averiaan virtaavista vesistä tulee Vihtijokea pitkin ja Averiasta vesi laskee Olkkalanjokea pitkin Hiidenveden Kirkkojärveen. Averia on melko matala (keskisyvyys 3,2 m) ja valuma-alueen koko on erittäin suuri (233,7 km2). Averia on vesienhoidossa tyypitelty luontaisesti runsasravinteisiin järviin ja sen ekologinen tila on välttävä.

Averian veden laatu ilmentää tyydyttävää/huonoa ekologista tilaa ja vuonna 2020 tehty koekalastus tyydyttävää tilaa. Etenkin veden leväpitoisuus on viime vuosina ollut suuri.

VEMALA-mallin mukaan ulkoista fosforikuormitusta ei ole mahdollista pienentää nykyisestä pelloilla tehtävillä toimilla niin paljon, että Averian hyvä ekologinen tila saavutettaisiin ajanjaksolla 2021–2050. Vähennystavoitteet etenkin fosforin suhteet ovat ilmastonmuutoksen edetessä niin haastavia, että on realistisempaa tavoitella tyydyttävää tilaa. Averia on lisäksi sisäkuormitteinen.

Valuma-aluekunnostus on järvelle tärkeintä. Pelloilla tulee huolehtia maan kasvukunnosta, käyttää talviaikaista kasvipeitteisyyttä, optimoida lannoitusta, käyttää kerääjäkasveja, levittää maanparannusaineita, perustaa suojavyöhykkeitä sekä rakentaa kaksitasouomia ja kosteikkoja. Hoitokalastuksen tarvetta ja mahdollisuuksia tulee selvittää tarkemmin.

Valuma-alueen virtavesikunnostuksia tulee jatkaa.