Välj en sida

 I april 2021 var dikesvattnet ställvis grumligt i Sjundeå å området. (LUVY / Arto Muttilainen)

Samkontrollraporten 2021 över Sjundeå å och Pickalaviken har blivit klar.  I samkontrollen kontrollerar man effekterna av punktbelastarnas avloppsvattenbelastning på vattendraget baserat på belastarnas kontrollskyldigheter enligt deras miljötillstånd. I kontrollen deltar även frivilliga aktörer.  År 2021 var ett år med en mindre omfattande kontroll, då man i regel endast undersöker vattnets fysikalisk-kemiska samt hygieniska kvalitet. I undersökningarna år 2021 ingick undantagsvis även Pickalavikens och Björnträskets växtplanktonanalyser. Man har allt sedan år 2017 rapporterat samkontrollerna i Sjundeå å och den nedanför liggande Pickalaviken i en gemensam rapport eftersom granskningen av området som en helhet ger en bra bild avloppsvattenbelastningens inverkan i området samt områdets allmänna skick. 

Största delen av den näringsbelastning, som kommer till Sjundeå å:s vattendrag, utgörs av diffus belastning från åkrarna, medan den näststörsta belastningskällan är den naturliga avrinningen från skogarna. Den punktvisa kvävebelastningen var lokalt betydande i Risubackaåns och Björnträskets delavrinningsområden, men punktbelastningens andel av den totala belastningen är liten och största delen av belastningen kommer via Sjundeå å.  Mängden punktbelastning varierar från år till år och den var år 2021 inom Sjundeå å området i medeltal en aning större än år 2020 och i Pickalaviken i motsvarande grad mindre. Punktbelastningens andel av totalbelastningen har inte märkbart ändrat sedan de senaste år.    

År 2021 var avloppsvattenbelastningens effekter såsom under tidigare år noterbara som en försämrad vattenkvalitet intill punktbelastarna i Risubackaån och Kivikoskenpuro bäcken. Till följd av störningar i Nummela reningsverk var vattenkvaliteten ovanligt dålig i Risubackaån i början av året, men återgick till den normala nivån i februari. Att vattendraget är belastat ses också i tillståndet i Sjundeå å:s huvudfåra och i de sjöar som kontrolleras. Björnträsket, Tjusträsket och Vikträsket var alla grumliga, frodiga och de led tidvis av försämrat syreläge i de djupare vattenskikten. Inom kontrollområdet kan man också se indicier på att vattendragen håller på att bli mörkare. 

I Pickalaviken sågs effekterna av Sjundeå å:s näringsrika vatten som en försämrad vattenkvalitet jämfört med läget vid havsområdets övriga provpunkter. I närheten av punktbelastarna var vattnets hygieniska kvalitet tidvis försämrad samt fosforhalterna förhöjda. Växtplanktonresultaten från Björnträsket och Pickalaviken indikerade otillfredsställande eller dålig ekologisk status, men andelen blågröna alger i Björnträskets växtplanktonbestånd hade minskat och den dominerande arten hade bytts ut jämfört med tidigare undersökningsår.

Till Sjundeå å:s vattendrag och Pickalaviken kommer rikligt med diffus belastning, vilket gör att det ibland är svårt att särskilja punktbelastningens inverkan.  Kontrollvattendragens tillstånd påverkas dessutom av bl.a. faktorer som sammanhänger med klimatförändringen och i Pickalaviken påverkar också Östersjöns allmänna tillstånd.

För att minska den diffusa belastningen samt att förbättra tillståndet i Sjundeå å:s vattendrag har man skapat En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030-vattendragsvision, som i enlighet med vattenvårdens ramdirektiv strävar till att uppnå ett gott ekologiskt tillstånd i vattendraget fram till år 2027. Sjundeå å 2030 –vattendragsvisionen  förverkligas av Sjundeå å:s restaureringsprojekt, inom vilket man utför konkreta åtgärder för att minska den diffusa belastningen samt följer med effekterna av åtgärderna. Pickalaviken har valts till ett restaureringsobjekt inom Projektet Kustvattenvisionen. Projektets målsättning är, att finna en gemensam vilja för att förbättra tillståndet i Västra Nylands kustvatten samt att utföra konkreta restaureringsåtgärder. 

I samkontrollen av Sjundeå å:s vattendrag deltog Vichtis, Nummelan avloppsvattenreningsverk, Rosk’n Roll Oy Ab, Fastighets Ab Evitskogin Opisto, Sjundeå å:s vattendrags jordbruksgårdar och som frivilliga Suomen Sokeri Oy. I samkontrollen av Pickalaviken deltog Prysmian Group Finland Oy, Oy Lival Ab, Nordic Aluminium och Suomen Sokeri Oy samt som frivillig Oy Pickala Golf Ab. Områdets kommuner, Kyrkslätt Lojo, Sjundeå och Vichtis deltog på basen av den allmänna kontrollskyldigheten av miljön.

Tilläggsuppgifter:

Anu Suonpää-Espinola
vattendragssakkunnig
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi

Heidi Tanttu
vattendragssakkunnig
heidi.tanttu@luvy.fi
045 7884 2875

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.