Välj en sida

Bild: Lojo sjö i januari 2019.

Resultaten från samkontrollerna av Lojo sjö samt Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde gällande år 2019, granskades i en gemensamma sammandragsrapport.

Resultaten från kontrollerna av Lojo sjös samkontrollområde och Svartåns, Pojovikens och Ekenäs havsområdes samkontrollområde för år 2019 granskades för tredje gången i en gemensam rapport.  På båda områdena utfördes kontrollerna enligt det mindre omfattande programmet år 2019.

Målet med den gemensamma rapporten är, att skapa en helhetsbild av punktbelastarnas eventuella inverkan på vattenkvaliteten.  Rapporten omfattar Svartåns tillrinningsområdes nedersta del från Lojo sjö via Pojoviken ända ut till havsområdet utanför Ekenäs.

Lojo stads Pitkäniemi och Peltoniemi reningsverk samt Sappi Europe Gerknäs fabriken var Lojosjös punktbelastare under år 2019.  I kontrollen av Lojo sjö deltog även Lojo stads miljövårdsenhet genom kontrollen av provpunkten på Maikkalanselkä fjärden. De mest belastade områdena i Lojo sjö är vattnen intill Lojo centrum och sjöns södra del, Hållsnäsfjärden och Kyrköfjärden området. I undersökningsområdet Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde bildas största delen punktbelastning i Karis-Pojo reningsverk och Skeppsholmen reningsverk. Till de kontrollskyldiga i Pojoviken-Ekenäs havsområde hörde även Hangon Satama-Hangö Hamn Oy Ab (Koverhar hamn). Geberit Production Oy (IDO Kylpyhuone Oy) deltog i kontrollen på frivillig basis.

Den varma sommaren 2018 märktes i syreläget i djupfickorna i Lojo sjös södra del. I Storfjärdens djupa vatten var syreläget såsom under tidigare år gott. Den bästa vattenkvaliteten i Lojo sjö finns i Karislojo-fjärden och det sämsta läget noterades i Maikkalanselkä-fjärden och vattnen intill Lojo centrum, som i hög grad påverkas av vattnen från det ovanför liggande vattendraget samt av den diffusa belastningen från sjöns egna tillrinningsområde. Punktbelastningens andel har minskat under 2000-talet, men den har ännu en betydande roll i den totala belastningen på Lojo sjö. Effekterna fån punkbelastningen  i Lojo sjös södra del försöker man minska genom syresättning av djupsänkorna i sjöns södra del.

I Pojoviken är det svårt att särskilja punktbelastningens inverka från den belastning, som Svartån hämtar till området, eftersom största delen av områdets belastning kommer via Svartån. Tidvis kan punktbelastningens effekt skönjas i Pojoviken genom förhöjda bakteriemängder. Trots att belastningen, som kommer från reningsverket har minskat, är Pojovikens innersta del ännu frodig på basen av vattenkvaliteteten. ”De milda och regniga vintrarna hämtar stora mängder närsalter till Pojoviken och det är inte bra för den känsliga och smala viken” konstaterar vattendragssakkunniga Ralf Holmberg. Även vattnen intill Ekenäs är frodiga men några direkta effekter av avloppsvattenbelastningen kunde inte konstateras. Från Ekenäs utåt blir vattenkvaliteten bättre och vattnets frodighet avtar.

Tilläggsuppgifter:

Tiina Asp Vattendragssakkunnig
LUVY
tiina.asp(at)luvy.fi
04577507726

Ralf Holmberg
Vattendragssakkunnig
LUVY
ralf.holmberg(at)luvy.fi
0445285010