Välj en sida

Billnäs fiskväg. Fisken kan stiga uppåt i vattendraget via en så kallad fiskväg med vertikala öppningar eller en slingrande betongränna. (LUVY / Henna Björkqvist) 

Underhållspersonalen vid Raseborgs stad och Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) sakkunniga öppnar luckorna i Svartåns Billnäs och Åminnefors fiskvägar den 2 maj, vilket gör det möjligt för fisken att stiga från havet upp i Svartån. Fiskvägarna öppnas nu för femte gången. 

Man förväntar sig, att den mängd fisk, som stiger i Svartån, kommer att öka i framtiden, eftersom man under de senaste åren gjort många utplanteringar av laxöring. Även denna vår utplanterar vi tiotusentals nykläckta laxöringsyngel i vattendragets bäckar och åar, men undantagsvis även äldre, ettåriga fiskar. Utöver öringarna planerar man inom ramen för resurserna, att utplantera även yngel av vandringslax och vandringssik.  

Under den senaste säsongen steg ett tiotal öringar och laxar upp i Svartån med hjälp av fiskvägarna och av dessa vandrade ca hälften vidare ända till området ovanför kraftverket i Billnäs. På basen av uppföljningsundersökningarna fungerar fiskvägarna bra för fisk som vandrar från havet upp i ån.  

Tidpunkten för öppnandet av fiskvägarna är fortsättningsvis i enlighet med miljötillståndet: fiskvägarna är i bruk från början av maj till slutet av november. Senaste år kom vintern och stark kyla tidigt, redan i medlet av november. Den stränga kylan medförde utmaningar för fiskvägarnas luckor då vattenånga som frös fast på konstruktionerna förhindrade luckornas funktion. Detta år har man planerat, att stänga luckorna beroende på väderförhållandena. På basen av uppföljningsundersökningarna påverkar en tidigare stängning i november inte mängden fisk i ån, eftersom antalet stigande fisk i november är litet. I någon mån kan en tidigare stängning påverka de laxar, som efter leken är på väg nedströms tillbaka till havet. Tillsvidare är inverkan närmast teoretisk, eftersom antalet stigande laxar varit litet. 

Denna vår har det hörts goda nyheter för vandringsfiskarna, eftersom Raseborgs stad fick miljötillstånd av Regionförvaltningsverket för byggandet av en fiskväg för att leda fisken förbi det översta vandringshindret i Svartån, kraftverksdammen i Svartå. Läs hela nyheten på vår webbsida. För kraftverksdammen nedanför vid Åkerfors fick Raseborgs stad miljötillstånd för att bygga en fiskväg i december senaste år, men tillståndet har inte ännu vunnit laga kraft, eftersom det har överklagats till Vasa förvaltningsdomstol. Då man i framtiden får fiskvägar vid såväl Åkerforsens som Svartåforsens kraftverksdammar, kan fisken vandra från havet upp i Karisåns vattendrag ända upp till Lojo sjö.    

Du kan följa med fiskvägarnas funktion och resultat på LUVYs webbsidor och de sociala mediernas kanaler. 

Tilläggsuppgifter: 

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

MUSKALAT-projektet finansieras av Laxfiskarna till Svartån-visionens avtalsfinansiärer: Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Loppis och LUVY. Dessutom finansieras projektet av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektets totalkostnad är 172 714 €. Projektet får finansiering från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program motsvarande 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvision: Svatråns vattendrag och dess tillrinningsområden är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är tryggad och rekreationsmöjligheterna i vattendraget har blivit mångsidigare.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.