Välj en sida

Den översta av de fyra kraftverksdammarna i Svartån finns vid Svartåforsen. Ovanför Svartåforsen ligger Lojo sjö, Hiidenvesi sjö och kilometervis av åar och bäckar som restaurerats de senaste åren. (LUVY / Henna Björkqvist)  

Regionförvaltningsverket har beviljat Raseborgs stad vattentillstånd för att bygga en fiskväg till kraftverksdammen i Svartå fors. Svartå fors ligger intill Svartå slott och är det fjärde och sista kraftverket i Svartån innan Lojo träsk. De två lägsta kraftverksdammarna, Åminnefors och Billnäs, har redan fungerande fiskvägar, och regionförvaltningsverket beviljade vattentillstånd för Åkerforsens fiskväg i december 2023. “I och med fiskvägstillståndet för Svartå fors är drömmen om Svartån utan vandringshinder och vandringsfiskens återkomst till Karisåns vattendragssystem igen ett betydande steg närmare”, gläder sig Raseborgs stads projektchef Oskar Sjöberg

Planeringen av fiskvägen och erhållandet av tillståndet har varit en process i flera faser och tillståndsbehandlingen har tagit drygt ett år. Nästa steg är att koordinera och komma överens om fiskvägsplanerna med kraftverksbolaget, inleda konstruktionsplaneringsfasen och säkerställa den nödvändiga totala finansieringen. Byggandet av fiskvägen är planerad att börja tidigast år 2025. 

Tillståndsbeslutet för fiskvägen och byggandet av den är ett betydande steg i vandringsfiskens återkomst och ett av de viktigaste projekten i området. “Att få projektet att framskrida är en prestation som vi bara kunde lyckas med tillsammans med kommunerna i området”, säger Jaana Pönni, verksamhetsledare för LUVY. 

Nyttan av fiskvägen för flodpärlmusslan är betydande, eftersom laxfiskar fungerar som musslans mellanvärdar. Att de laxfiskar, såsom öring och lax, som vandrar i Svartån, kan fullfölja sin naturliga livscykel främjar också flodpärlmusslans fortplantningsmöjligheter. Byggandet av fiskvägar skapar också möjligheter till att utveckla turismen och företagsverksamheten samt att förbättra användningen av ån för rekreation. 

Tilläggsuppgifter: 

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

MUSKALAT-projektet finansieras av Laxfiskarna till Svartån-visionens avtalsfinansiärer: Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors, Loppis och LUVY. Dessutom finansieras projektet av Ekenäs-Pojo fiskeriområde. Projektets totalkostnad är 172 714 €. Projektet får finansiering från Jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program motsvarande 50 % av de förverkligade kostnaderna.

Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvision: Svatråns vattendrag och dess tillrinningsområden är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är tryggad och rekreationsmöjligheterna i vattendraget har blivit mångsidigare.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.