Valitse sivu

Mustionjoen neljästä voimalaitospadosta ylin on Mustionkoski. Mustionkosken yläpuolella ovat Lohjanjärvi, Hiidenvesi ja kilometreittäin viime vuosina kunnostettuja jokia ja puroja. (LUVY / Henna Björkqvist) 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Raaseporin kaupungille vesitalousluvan rakentaa Mustionkosken voimalaitospatoon kalatie. Mustionkoski sijaitsee Mustion linnan kupeessa ja on neljäs ja viimeinen voimalaitos Mustionjoella ennen Lohjanjärveä. Kahdessa alimmaisessa voimalaitospadossa, Åminneforsissa ja Billnäsissä on jo toimivat kalatiet ja Peltokosken kalatielle aluehallintovirasto myönsi vesiluvan joulukuussa 2023. “Mustionkosken kalatieluvan myötä unelma vaellusesteettömästä Mustionjoesta ja vaelluskalojen paluusta Karjaanjoen vesistöön on taas merkittävän askeleen lähempänä”, iloitsee Raaseporin kaupungin projektipäällikkö Oskar Sjöberg

Kalatien suunnittelu ja luvan saaminen ovat olleet monivaiheinen prosessi, ja lupakäsittelyyn on kulunut hieman yli vuosi. Seuraava vaihe on kalatiesuunnitelmien yhteensovittaminen ja sopiminen voimayhtiön kanssa, rakennesuunnitteluvaiheen aloittaminen sekä tarvittavan kokonaisrahoituksen varmistaminen. Kalateiden rakennustyöt suunnitellaan käynnistettäväksi aikaisintaan vuonna 2025. 

Lupapäätös Mustionkosken kalatielle ja sen rakentaminen ovat merkittäviä askelia vaelluskalojen palauttamiseksi ja yksi alueen keskeisistä hankkeista. “Projektin eteneminen on saavutus, jossa pystyimme onnistumaan vain yhdessä alueen kuntien kanssa”, kertoo LUVYn toiminnanjohtaja Jaana Pönni

Kalatien hyödyt jokihelmisimpukalle ovat merkittäviä, sillä lohikalat toimivat jokihelmisimpukan väli-isäntinä. Mustionjoessa vaeltavien lohikalojen, kuten taimenen ja lohen, luontaisen elinkierron onnistuminen edistää myös jokihelmisimpukan lisääntymisen mahdollisuuksia. Kalateiden toteuttaminen luo lisäksi mahdollisuuksia matkailun ja yritystoiminnan kehittämiselle ja parantaa joen virkistyskäyttöä. 

Lisätietoja:  

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

MUSKALAT-hanketta rahoittavat Lohikalat Karjaanjokeen -vision sopimusrahoittajat: Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Loppi ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY). Lisäksi hanketta rahoittaa Tammisaari-Pohjan kalatalousalue. Hankkeen kokonaiskustannus on 172 714 €. Hanke saa rahoitusta Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta 50 % toteutuneista kuluista.

Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisio: Karjaanjoen vesistö valuma-alueineen on hyvässä ekologisessa tilassa, raakkujen ja lohikalojen luontainen elinkierto on turvattu ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Vision sopimusrahoittajat: Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Loppi ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY). 

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.