Välj en sida

Under Niemenkylä fältvandring i Vichtis undersöktes markens struktur och diskussioner fördes om markens bördighet. (LUVY / Annika söderholm-Emas)

Nästan 20 intresserade deltog i fältvandringen på Niemenkylä Gård i Vichtis på torsdag eftermidddag den 20.7.2023. Tack vare Hiidenvesi restaureringsprojekt kunde kalkstabiliserad näringsfiber spridas på åkerskiftet under våren 2023.  

Under fältvandringen granskades det ifrågavarande skiftets markstruktur, och åtgärder för upprätthållande av markens bördighet diskuterades tillsammans jordbrukare, Finlands miljövårdscentrals specialforskare Tuomas Mattila och gårdsförvaltare Pyry SammalistonahoMika Malin från Soilfood berättade om näringsfiberns egenskaper.  

I början av evenemanget delades MARA-kort samt satellitkartor för skiftet som skulle granskas till deltagarna. Efter det styrde deltagarna ut på åkern.  

Att använda sig av satellitbilder är en bra metod för att hitta platser där det växer dåligt och för uppföljning av markens bördighet. 

På åkern delades deltagarna in i små grupper, som tog jordprover med spade. Platserna valdes så att prover togs från både platser med sämre och bättre växtlighet, varefter jordproverna jämfördes sinsemellan enligt instruktionerna i MARA-kortet. Dessutom diskuterades det vilka metoder som kunde vara användbara för förbättrandet av markens bördighet. I diskussionerna kunde konstateras att metoderna är beroende av jordart, av odlingsväxterna, och åkerns skick för tillfället. Användbara metoder är bland annat jordförbättringsmedel och -växter. 

Som avslutning på kvällen samlades deltagarna och gick igenom vad de lärt sig under kvällen. 

Tre centrala råd enligt Tuomas Mattila är:  

1) Att använda satellitbilder och odlingsbeståndskartor på olika sätt för att identifiera växtbestånd som växer olika på åkern.  

2) Att använda jordprov tagna från grop grävd med spade för utvärdering markens struktur och uppföljning av odlingsåtgärder (utnyttjande av MARA-kortet). 

3) Val av jordförbättringsmetoder utgående från resultaten från utvärderingen av markstrukturtestet. 

Sidor från vilka det går att hämta avgiftsfria satellitbilder från egna åkerskiften är till exempel  

Sentinel och Cropsat tjänsterna. Från satellitkartorna går det även att se på bilder från tidigare år och jämföra informationen mellan dem.  

 Arrangören påminde även om följande evenemang som berör samma tema: 

Hiidenvesi våtmarkskväll den 15.8 kl. 17:00-19:00 i Vichtis kyrkby, arrangör LUVY. Teman är våtmarker och sedimentationsbassänger samt deras olika användningsmöjligheter, markförbättringsmedel och sanerings- och markförbättringsväxter. Av jordförbättringsmedlen bekantar vi oss närmare med gipsets användningsmöjligheter och med KIPSI-projektet. Under tillfället bekantar vi oss även med stöd- och finansieringsmöjligheter i samband med grundande och skötsel av våtmark, och vid användning av markförbättringmedel och -växter. 

Tilläggsuppgifter:

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

LUMME-projektet verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket, följer upp restaureringsåtgärdernas effekt samt bjuder på aktuell information om vattenskyddsåtgärder och dess stödformer till regionens jord- och skogsbruksaktörer. 

Projektet finansieras via de regionala vattendragsvisionerna Laxfiskarna till Svartån 2030, En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 och Kustvattenvision 2050 och via projektet Hiidenvesi restaurering av kommunerna Lojo, Raseborg, Vichtis, Kyrkslätt, Högfors, Sjundeå och Ingå. Därtill finansieras Hiidenvesi-projektet av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, fiskeriområdet Karjaanjoen vesistön kalatalousalue. Miljöministeriet finansierar projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2022–2024.

Hiidenvesi restaureringsprojekt 2023–2025 finansierades av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Högfors och Loppis samt Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Svartå vattendrags fiskeriområde och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Miljöministeriet har finansierat projektet med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram med en andel på 50 % under åren 2023–2025.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.