Välj en sida

Den lokala vattenskyddsföreningen kompletterar kommunens egen uppföljning.

I Kyrkslätts uppföljningsprogram gällande ytvattnen, ingår 21 sjöar samt havsområdet. Inom ramen för programmet följer man med tillståndet i sjöar och hav med provtagningar det vill säga: belastningen, algsituationen och vattnets kvalitet. Föreningen Tampaajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys kompletterar den uppföljning, som kommunen utför till de delar, som kan anses nödvändigt och utför forskningsarbete tillsammans med Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).  

Vår förening  beställer kompletteringar till kommunens analyssortiment. Vi har, då det gäller vattendragets källflöden ovanligt långa analysserier och i materialet finns uppgifter om vattendragens egenskaper, berättar viceordförande Erkki Santala från föreningen Tampaajan-Särkijärven vesisensuojeluyhdistys.

Från LUVY berättar man, att man i Kyrkslätt satsar i betydande grad på uppföljningen av tillståndet ytvattnen, men att en kompletterande uppföljning också behövs. Kyrkslätt är som område speciellt: de otaliga sjöarna och de vidsträckta havsområdena bildar en omfattande helhet av ytvatten, som bör följas med. Samarbetet med föreningen Tampajan-Särkijärven  vesiensuojeluyhdistys inleddes redan på 1990-talet och det har fortgått ända till dags dato.  Den aktiva vattenskyddsföreningen har inte behövt skrida till alltför omfattande åtgärder, eftersom avloppsvatten och lantbruket inte belastar områdets vattendrag speciellt mycket.

Målsättningen är, att våra sjöar bibehålls i lika gott skick eller ännu bättre, trots att påverkningsmetoderna är begränsade, sammanfattar Santala.

LUVYs vattendragssakkunniga Tiina Asp anser det viktigt, att Kyrkslätt har en aktiv ideell aktör, som kompletterar de behov som blir utanför de lagstadgade uppföljningsbehoven och utför upplysningsarbete åt speciellt fastighetsägarna, som till antalet är över 100 inom Tampaaja-Särkijärvi sjöarnas tillrinningsområde. 

Vår undersökningstjänst gällande ytvatten fungerar så, att en certifierad provtagare, fältmästare tar proven från vattendraget och levererar dem för analyser till laboratoriet i Lojo, där en vattendragssakkunnig gör ett utlåtande utgående från resultaten, berättar Tiina.

LUVY är en förening, vars medlemmar även kan be om rådgivning i ärenden, som anknyter till vården av vattnen och miljön.

– De ideella vattenskyddsföreningarna intresserar sig speciellt på tillståndet och kvaliteten i vattendragen inom det egna området, möjliga förändringar i näringsnivåerna samt den ökande belastningen, berättar Asp. 

Santala värdesätter samarbetet med den lokala vattenskyddsföreningen, som känner områdets vattendrag och kan erbjuda mångsidiga undersökningstjänster åt sina medlemmar.

Samarbetet har varit gott och det är viktigt, att kumpanen är en lokal aktör, som känner vattendragen sedan länge, berättar Santala

Asp berättar, att föreningarna har lätt för att ringa, då man kan märka någon förändring.

Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys är en av de mest aktiva föreningarna i Västra Nyland och föreningen är bra på att kräva rådgivning, berömmer Tiina Asp då det gäller samarbetet. – Vi har gjort upp en vattenskyddsguide, vi delar ut infomeddelanden, vi arrangerar evenemang och rådgivningsrundor, berättar Santala om det aktiva arbetet i föreningen.