Välj en sida

Lehmijärvi sjö är en vacker sjö i gott skick i Lojo. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Man har färdigställt en restaureringsplan för sjön Lehmijärvi, som ligger i Lojo. Publikationen innehåller också resultaten från kartläggningen av rinnande vatten i Hongistonpuro-bäcken, som rinner från sjön Lehmijärvi till sjön Hiidenvesi. Västra nylands vatten och miljö rf (LUVY) ordnade den 7.6 ett tillfälle vid Hongisto skola, då restaureringsplanen presenterades. Salen var fylld åhörare, som var intresserade av Lehmijärvi och Hongistonpuros restaureringsplan. Diskussionen under kvällen var livlig.

Sjön Lehmijärvi är en liten sjö norr om motorvägen till Åbo och den påverkas av grundvattnet. Lehmijärvi är ekologiskt i bra skick, men den är på basen av miljöförvaltningens klassificering i risk för att försämras. Enligt även de senaste vattenkvalitetsresultaten är sjöns tillstånd gott vad beträffar näringsämnen, algmängder och fiskbeståndet. De lokala invånarna har emellertid lagt märke till att algmängderna längs stränderna har ökat, fisknäten blir slemmiga och i sjöns norra del har mängden hornsärv ökat. Inom sjöns tillrinningsområde har man planerat den nya järnvägssträckningen för det så kallade entimmeståget till Åbo, vilket åtminstone under byggnadsskedet kan ha inverkan på sjöns tillstånd.

I restaureringsplanen har man grundligt gått igenom sjöns vattenkvalitet, fiskbestånd, vattenkvaliteten i de diken som rinner till sjön samt effekten av det rotzonsreningsverk som renar vattnen från motorvägen, analyserat tillrinningsområdets struktur, modellerat den belastning som kommer till sjön samt dryftat de olika restaureringsmetodernas lämplighet.

Tonvikten, då man restaurerar sjön, bör koncentreras till restaureringen av tillrinningsområdet. Det lönar sig att koncentrera åtgärderna i första hand till erosionskänsliga åkerområden. En annan betydande möjlighet för att minska belastningen är förnyandet och underhållandet av avloppsvattensystemen i fastigheterna inom tillrinningsområdet. En betydande del av tillrinningsområdet utgörs av gårdsområden där det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid en miljövänlig skötsel samt hanteringen av dagvattnen. Reningen av dagvattnen från motorvägen bör även i fortsättningen ledas via dagvattenvåtmarker.   

Inom Lehmijärvis tillrinningsområde finns rikligt med utdikade torvmarker, varifrån vattnet, som färgats brunt av humus, rinner till sjön. Genom att iståndsätta de utdikade kärren skulle vattnet hållas kvar längre inom tillrinningsområdet, minska belastningen på sjön samt berika kärrnaturens mångformighet samt öka bindningen av kol. Vid restaureringen av Hongistonpuro bäcken är det möjligt att avlägsna vandringshinder för bäckens organismer, göra fårans struktur mera mångsidig samt utföra erosionsminskande åtgärder. Med dessa åtgärder skulle man förbättra öringens och de övriga vattenorganismernas levnadsmöjligheter. Dessutom finns det många källor i området som man kunde återställa.

LUVY fortsätter restaureringen av hela Karisåns tillrinningsområde inom Laxfiskarna till Karisån-2030 vattendragsvisionen. Arbetet utförs i samarbete med områdets kommuner och övriga aktörer som finansierar visionen. Arbetet görs inom olika vattenskyddsprojekt, där man bygger våtmarker samt tvåstegsdiken och på det sättet restaurera rinnande vatten och andra små vatten samt genom att arrangera olika evenemang med bl.a. vattendragsvänlig odling som tema samt genom att sprida information speciellt på Vattnenskvalitet-sidorna.

Julkaisu: Lohjan Lehmijärven kunnostussuunnitelma >>

Materialen från presentationerna från Lehmijärvi-kvällen >>

Tilläggsuppgifter:

Juha-Pekka Vähä
projektchef
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Laxfiskarna till Svartån-vattendragsvision: Svatråns vattendrag och dess tillrinningsområden är i gott ekologiskt tillstånd, flodpärlmusslans och laxfiskarnas naturliga livscykel är tryggad och rekreationsmöjligheterna i vattendraget har blivit mångsidigare.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.