Valitse sivu

Lehmijärvi on kaunis ja hyväkuntoinen järvi Lohjalla. (LUVY / Jussi Vesterinen)

Lohjalla sijaitsevalle Lehmijärvelle on valmistunut kunnostussuunnitelma. Julkaisu sisältää myös Lehmijärvestä Hiidenveteen laskevan Hongistonpuron virtavesikartoituksen tulokset. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) järjesti 7.6. Lehmijärvi-illan Hongiston koululla, missä kunnostussuunnitelmaa esiteltiin yleisölle. Sali oli täynnä Lehmijärven ja Hongistonpuron tilasta kiinnostuneita kuuntelijoita ja keskustelu oli vilkasta.

Lehmijärvi on pohjavesivaikutteinen ja pieni järvi Turun moottoritien pohjoispuolella. Lehmijärvi on ekologiselta tilaltaan hyvässä kunnossa, mutta se on ympäristöhallinnon tekemän luokituksen mukaan vaarassa heikentyä. Uusimpienkin vedenlaatutulosten perusteella järven tila on hyvä ravinteiden, levämäärän ja kalaston osalta. Paikalliset asukkaat ovat kuitenkin kiinnittäneet huomiota rantojen levämäärän kasvuun, kalastusverkkojen limoittumiseen ja järven pohjoisosien karvalehtikasvuston runsastumiseen. Järven valuma-alueelle on suunniteltu Tunnin Junan uutta raideyhteyttä, millä ainakin rakentamisaikana voi olla vaikutuksia järven tilaan.

Kunnostussuunnitelmassa on käyty perusteellisesti läpi järven veden laatu, kalasto, järveen laskevien ojien veden laatu ja moottoritien hulevesiä puhdistavan juurakkopuhdistamon toimintateho, analysoitu valuma-alueen rakennetta, mallinnettu järviin tulevaa kuormitusta ja pohdittu eri kunnostusmenetelmien sopivuutta.

Järven kunnostuksen pääpaino tulee keskittää valuma-aluekunnostukseen. Toimia kannattaa kohdistaa ensisijaisesti eroosioherkille peltolohkoille. Toinen merkittävä kuormituksen vähentämismahdollisuus on valuma-alueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uudistaminen ja kunnostus. Valuma-alueesta merkittävä osa on piha-alueita, joiden vesistöystävälliseen hoitoon ja hulevesien hallintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Moottoritien hulevesien puhdistus tulee jatkossakin hoitaa hulevesikosteikkojen kautta.

Lehmijärven valuma-alue on runsaasti ojitettuja turvemaita, joilta humuksen värjäämä ruskea vesi valuu järveen. Ojitettujen soiden ennallistaminen kasvattaisi veden viivytystä valuma-alueelle, vähentäisi kuormitusta järveen ja eritoten lisäisi arvokkaan suoluonnon monimuotoisuutta sekä kasvattaisi hiilen sidontaa. Hongistonpuron virtavesikunnostuksessa on mahdollisuus poistaa puron vesieliöiden kulkuesteitä, monipuolistaa uoman rakennetta ja tehdä eroosiosuojauksia. Näillä toimilla parannettaisiin taimenen ja muiden vesieliöiden elinmahdollisuuksia. Lisäksi valuma-alueella on useita lähteitä, joita voitaisiin ennallistaa.

LUVY jatkaa Lohikalat Karjaanjokeen 2030 -vesistövision puitteissa koko Karjaanjoen valuma-alueen kunnostusta. Työtä tehdään yhteistyössä alueen kuntien ja muiden visiota rahoittavien tahojen kanssa eri vesistökunnostushankkeissa rakentaen kosteikkoja ja kaksitasouomia, kunnostaen virtavesiä ja muita pienvesiä, järjestämällä tilaisuuksia muun muassa vesistöviisas viljely -teemalla ja jakamalla tietoa etenkin Vesientila.fi-sivustolla.

Julkaisu: Lohjan Lehmijärven kunnostussuunnitelma >>

Materiaalit Lehmijärvi-illan esityksistä >>

Lisätietoja:

Juha-Pekka Vähä
hankepäällikkö
juha-pekka.vaha@luvy.fi
040 7750 7727

Lohikalat Karjaanjokeen -vesistövisio: Karjaanjoen vesistö valuma-alueineen on hyvässä ekologisessa tilassa, raakkujen ja lohikalojen luontainen elinkierto on turvattu ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Vision sopimusrahoittajat: Raasepori, Lohja, Vihti, Karkkila, Loppi ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö (LUVY). 

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.