Välj en sida

Samkontrollen av Hangö havsområde följde år 2019 det mindre omfattande kontrollprogrammet, vilket innebär endas kontroll av vattnens fysikalisk-kemiska kvalitet samt analys av vattnets a-klorofyllhalt.

Samkontrollen av Hangö havsområde följde år 2019 det mindre omfattande kontrollprogrammet. Kontrollskyldiga år 2019 var Hangö Vatten-affärsverk, Hangon Puhdistamo Oy, Hangö stad (Hangö stängda soptipp) och Oy Forcit Ab. Hangö Hamn deltog frivilligt i kontrollen av några provpunkter såväl utanför Västra- som Yttre hamnen. Vattenkvaliteten i Bengtsårområdet kontrollerades år 2019 på frivillig basis genom Hangö stads miljöbyrå, som beställde kontrollen av en provpunkt under sommaren.

Av områdets punktbelastning, leds nästan allting ut på södra sidan av Hangöudd. Avloppsvattenmängden från Hangö stads Stormossens reningsverk utgör huvuddelen (67 %) av den punktvisa avloppsvattenbelastning, som leds ut i havsområdet. Med tanke på havet är den näringsbelastning som ingår i punktbelastningen av central betydelse. De största enskilda punktbelastarna i det avseendet är Hangon Puhdistamo Oy samt Hangös Stormossens reningsverk. På den norra sidan av udden har kvävebelastningen från Oy Forcit Ab varit betydande, men från och med år 2002 har belastningen minskat kraftigt. Kvävebelastningen från ViskoTeepak Oy Ab på norra sidan av Hangöudd upphörde helt på hösten 2014, då vattnen började ledas för behandling till Stormossens reningsverk i Hangö.

”Till följd av de goda omblandningsförhållandena söder om Hangö har de direkta effekterna av avloppsvattenbelastningen på vattenkvaliteten i allmänhet varit lindriga” konstaterar vattendragssakkunniga Ralf Holmberg från Västra Nylands vatten och miljö rf.  Belastningen har närmast kunnat noteras som något förhöjda ammoniumkväve- och bakteriehalter i ytvattnet. Tydligast har det varit vintertid, då havet varit isbelagt. Under vintern 2019 var havet isfritt hela vintern, och endast i områdets innersta delar, såsom utanför Forcit samt i Bengtsårområdet förekom lite is i slutet av mars. Effekterna av avloppsvattenbelastningen i det södra havsområdet har sällan kunnat märkas som tydliga förändringar i vattenkvaliteteten. Detta gäller även området söder om Tulludden där man kontrollerat eventuella vattendragseffekter från Hangö hamns Yttre hamn.   

I Hangös norra havsområde förekommer ingen egentlig punktbelastning. Vattnets omblandningsförhållanden är goda även i detta delområde och syreläget har hållits rätt bra under hela året, trots att man kunnat konstatera en viss nedgång i syrehalterna  under sensommaren.

Utanför Forcit är de direkta effekterna på vattenkvaliteteten numera ytterst sällan noterbara. Alldeles utanför fabriken har syreläget varit gott, trots att man vid den yttre provtagningspunkten kunnat konstatera minskade syrehalter nära bottnen under sensommaren.

Bngtsårområdet är de mest problematiska delområdet. De svåra syreproblemen under sensommaren är årligen återkommande. Under sensommaren minskar syrehalten mycket kraftigt eller så tar syret helt slut i de djupa delarna av området. Detta var situationen även på sommaren 2019, då syret tagit helt slut i det djupare vattnet och en kraftig urlakning av näringsämnen från bottensedimenten kunde iakttas.

Publikation:
Hangon merialueen vesistön yhteistarkkailun vuosiyhteenveto 2019

Tilläggsuppgifter:

Ralf Holmberg
Vattendragssakkunnig
LUVY
ralf.holmberg(at)luvy.fi
0445285010