Valitse sivu

Julkaisu 11/2020

Hangon merialueen ja Bengtsårin vesien yhteistarkkailu vuonna 2019 noudatti ns. suppean tarkkailun ohjelmaa, joka sisältää vain vuosittaisen veden fysikaalis-kemiallisen laadun analysoinnin sekä veden a-klorofyllin analysointi.
Tarkkailuvelvollisia vuonna 2019 olivat Hangon Vesi -liikelaitos, Hangon puhdistamo Oy, Hangon kaupunki (Hangon suljettu kaatopaikka) ja Oy Forcit Ab. Hangon satama osallistui vapaaehtoisesti muutaman pisteen seurannalla niin Länsisataman kuin Ulkosataman edustoilla. ViskoTeepak Oy Ab:n tarkkailuvelvoite päättyi vuonna 2017, mutta Bengtsårin alueen veden laatua tarkkailtiin vuonna 2019 vapaaehtoisesti Hangon kaupungin ympäristötoimen tilaamalla yhden pisteen kesäseurannalla.

Tarkkailualueen pistemäisestä kuormituksesta lähes kaikki kohdistuu Hankoniemen eteläpuolelle. Hyvien sekoittumisolosuhteiden seurauksena jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laatuun ovat yleensä olleet lievät Hangon etelänpuoleisella merialueella. Kuormitus on lähinnä ajoittain näkynyt hieman kohonneina ammoniumtyppi- ja bakteeripitoisuuksina pintavedessä. Hangon pohjoisella merialueella ei ole varsinaista pistekuormitusta. Veden sekoittumisolosuhteet ovat tälläkin osa-alueella varsin hyvät ja happitilanne pysyy melko hyvänä läpi vuoden, vaikka alueen itäosassa havaitaan yleisesti happipitoisuuksien jonkinasteista alenemaa loppukesäisin.

Forcitin edustalla jätevesipäästöt ovat nykyään hyvin harvoin havaittavissa suoraan veden laadun muutoksena. Alusveden happitilanne on pääsääntöisesti ollut hyvä aivan tehtaan edustalla, vaikka loppukesäisin on havaittavissa happipitoisuuksien alenemista pohjan tuntumassa uloimmalla havaintopisteellä.

Bengtsårin alue on koko tarkkailualueen osa-alueista ongelmallisin. Syvänteiden voimakkaat happiongelmat ovat jokavuotisia. Tämä oli tilanne myös kesällä 2019, jolloin happi oli loppunut kokonaan syvänteen alusvedessä.