Valitse sivu

Julkaisu 15/2020

Hiidenveden alueen yhteistarkkailuun 2019 osallistuivat Vihdin Vesi, Karkkilan vesihuoltolaitos ja Hopeaniemi Resorts perustuen jätevesipuhdistamoiden ympäristölupiin. Vihdin ja Karkkilan ympäristönsuojelun toimialat olivat mukana perustuen kuntien velvoitteiseen seurata ympäristönsä tilaa. Vapaaehtoisesti tarkkailuun osallistuivat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Hiidenveden kunnostus -hanke. Osaltaan näytteenottoja Vihtijoessa ja Vanjoessa toteutti myös Uudenmaan ELY-keskus. Vuonna 2019 tutkittiin yhteistarkkailussa vain vedenlaatua.

Yhteistarkkailualueen vedet ovat enimmäkseen runsasravinteisia. Jokivesistä Vihtijoki oli vuoden 2019 tutkimuksissa heikkolaatuisin, mutta virtaamaltaan suurempi Vanjoki tuo kuitenkin enemmän ravinnekuormitusta Hiidenveteen. Vanjoen veden laatu heikkeni ajoittain jonkin verran Karkkilan puhdistamon alapuolella ja selvimmin ero ilmeni puhdistamon purkuveteen viittaavien bakteerimäärien kasvuna. Suurimmat ravinnepitoisuudet mitattiin Vihti- ja Vanjoen alaosilla. Paras vedenlaatu oli Vanjoen yläosalla. Erot Vanjoen ylä- ja alaosan ja yleisesti jokien vedenlaadussa johtuvat valuma-alueiden eroista ja myös voimakkaasta hajakuormituksesta.

Hiidenvesi on veden laadun mukaan selvästi rehevä. Suurimman ulkoisen ravinnekuormituksen Hiidenveteen tuottaa maa- ja metsätalouden hajakuormitus, johon verrattuna pistekuormituksen osuus on vähäistä. Suurimmat pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet mitattiin vuonna 2019 Kirkkojärvellä ja Mustionselällä, pienimmät Kiihkelyksenselällä. Vuoden 2019 mittauksissa syvänteiden happitilanne oli ajoittain erittäin heikko Kirkkojärvellä, Mustionselällä ja Kiihkelyksenselällä. Kiihkelyksenselänteen syvänteen heikentynyt happitilanne parin viimeisen vuoden aikana johtunee vuosien välisestä sään vaihtelusta. Nummelanselällä happitilanne pysyi hyvänä.

Heikoimmassa tilassa olevien Kirkkojärven ja Mustionselän veden laatuun vaikuttaa ennen kaikkea Vihtijoki, mutta osaltaan myös Vihdin kirkonkylän puhdistamo. Alueen kuormituksen sietoa hankaloittaa myös se, että alue on matalaa Nummelanselälle saakka ja paikoin jokimaisen kapeaa.