Välj en sida

Bild: Vintern 2020 var exceptionellt mild. På bilden ses provtagningsbåten startklar i Östra hamnen i Hangö i slutet av februari.

Samkontrollrapporten för Hangö havsområde 2020 har blivit klar. År 2020 gjordes kontrollen enligt det mindre omfattande programmet, som innehåller endast kontroll av den årliga fysikalisk-kemiska vattenkvaliteten samt analys av vattnets klorofyll-a halter.

Kontrollskyldiga under år 2020 var Hangö Vatten -affärsverk, Hangon Puhdistamo Oy, Hangö stad (Hangö stängd soptipp) och Oy Forcit Ab. Hangö hamn deltog frivilligt i kontrollen av några provplatser såväl utanför Västra hamnen som Yttre hamnen. ViskoTeepak Oy Ab: kontrollskyldighet upphörde år 2018, men vattenkvaliteten i Bengtsår-området kontrollerades frivilligt under sommaren 2020 genom en kontrollpunkt, som beställts av Hangö miljöbyrå samt fyra provpunkter som beställts av ViskoTeepak Oy Ab.

Av kontrollområdets totala punktbelastning leds nästan all belastning ut i området söder om Hangö. Beroende på belastningens olika komponenter handlar det om 96–100 % år 2020. Med tanke på havet är näringsbelastningen den mest väsentliga. De största enskilda punktbelastarna är Hangon Puhdistamo Oy och Hangös stads Stormosens reningsverk. Dessa två svarar i sin helhet för punktbelastningen av fosfor och då det gäller kvävebelastningen är deras andel ca 98 %. Fosforbelastningen har under de senaste åren hållits på nivån 3 kg/d. Kvävebelastningen däremot har under de senaste åren minskat klart. Ännu år 2017 låg kvävebelastningen på ca 200 kg/d medan den år 2020 var 120 kg/d.

”Det här är mycket positivt, eftersom kvävets gödande effekt i kustvattnen är stor”, konstaterar LUVYs vattendragssakkunniga Ralf Holmberg.

Det norra havsområdets enda punktbelastare är numera Oy Forcit Ab och fabrikens kvävebelastning har minskat kraftigt jämfört med situationen i början av 2000-talet. Huvuddelen av det vatten som leds ut från fabriken är numera kylvatten.

Förutom punktbelastningen påverkas Hangö havsområde av diffus belastning, som kommer från de omkring liggande markerna. I närheten av Hangö havsområde förekommer emellertid inga större jordbruksområden, vilket betyder att jordbrukets andel av belastningen i området är liten. Till följd av de starka strömmarna påverkas området däremot av allmäntillståndet i såväl norra Östersjön som västra Finska viken.

Till följd av de goda omblandningsförhållandena har avloppsvattenbelastningens direkta inverkan på vattenkvaliteten i Hangö havsområde varit lindrig, och detta var situationen även under år 2020. Vintern var mycket mild vilket innebar att havet svallade fritt hela vintern och omblandningsförhållandena förblev goda under hela vintern.

Bengtsår-området är det mest problematiska delområdet inom undersökningsområdet, trots att avloppsvatten inte längre leds till området. De svåra syreproblemen i de djupaste delarna är årligen återkommande. Syret tar helt slut eller minskar kraftigt varje sommar i områdets djupare delar. Detta var fallet även år 2020. Då var syret i praktiken slut i vattenskikten nära botten i de djupare områdena och fosforhalterna hade ställvis stigit 20-falt, då fosforn lösts från bottensedimenten.

Tilläggsuppgifter:

Ralf Holmberg
vattendragssakkunnig
LUVY
ralf.holmberg@luvy.fi
044 528 5010