Valitse sivu

Kuva: Talven 2020 sääolosuhteet olivat hyvin poikkeukselliset. Kuvassa näytteenottovene lähtövalmiina Hangon Itäsatamassa helmikuun lopussa.

Hangon merialueen vedenlaatua seuraava yhteistarkkailuraportti 2020 on valmistunut. Vuonna 2020 yhteistarkkailu noudatti ns. suppean tarkkailun ohjelmaa, joka sisältää vain vuosittaisen veden fysikaalis-kemiallisen laadun tarkkailun sekä veden a-klorofyllin analysoinnin.

Tarkkailuvelvollisia vuonna 2020 olivat Hangon Vesi -liikelaitos, Hangon puhdistamo Oy, Hangon kaupunki (Hangon suljettu kaatopaikka) ja Oy Forcit Ab. Hangon satama osallistui vapaaehtoisesti muutaman pisteen seurannalla niin Länsisataman kuin Ulkosataman edustoilla. ViskoTeepak Oy Ab:n tarkkailuvelvoite päättyi vuonna 2018, mutta Bengtsårin alueen veden laatua tarkkailtiin vuonna 2020 vapaaehtoisesti Hangon kaupungin ympäristötoimen tilaamalla yhden pisteen kesäseurannalla sekä ViskoTeepak Oy Ab:n neljän pisteen kesätarkkailulla.

Tarkkailualueen pistemäisestä kuormituksesta lähes kaikki kohdistuu Hankoniemen eteläpuolelle. Kuormituslajeittain tarkastellen on kyseessä suuruusluokka 96–100 % vuoden 2020 tilanteessa. Meren kannalta pistekuormituksen ravinnekuormitus on keskeisessä asemassa. Suurimmat yksittäiset pistekuormittajat ovat Hangon Puhdistamo Oy sekä Hangon kaupungin Suursuon puhdistamo. Nämä vastaavat yhdessä kokonaisuudessaan pistemäisestä kokonaisfosforikuormituksesta ja typen osalta niiden osuus on noin 98 %. Fosforin kokonaiskuormitus on viime vuosina pysynyt tasolla n. 3 kg/d. Typen osalta on aivan viime vuosina kuormituksessa tapahtunut selvä väheneminen. Vielä vuonna 2017 typpikuormitus oli hieman yli 200 kg/d kun se vuonna 2020 oli laskenut tasolle 120 kg/d.

Tämä on erittäin positiivista, koska rannikkovesissä typen rehevöittävä vaikutus on suuri”, toteaa LUVYn vesistöasiantuntija Ralf Holmberg.

Niemen pohjoispuolella ainoa pistekuormittaja on Oy Forcit Ab ja tehtaan typpikuormitus on pienentynyt merkittävästi 2000-luvun alun tilanteesta. Valtaosa tehtaalta lähtevästä vedestä on nykyään jäähdytysvettä.

Pistekuormituksen ohella merialueelle kohdistuu maa-alueilta tulevaa hajakuormitusta. Hangon lähialueilla ei kuitenkaan esiinny laajempia maatalousalueita, joten maataloudesta johtuva hajakuormitus on tarkkailualueella pieni. Voimakkaiden vesivirtauksien seurauksena tarkkailualueen veden laatuun vaikuttavat sitä vastoin sekä pohjoisen Itämeren että läntisen Suomenlahden yleistila.

Hyvien sekoittumisolosuhteiden seurauksena jätevesipäästöjen suorat vaikutukset veden laatuun ovat yleensä olleet lievät Hangon merialueella, ja tämä oli tilanne myös vuonna 2020. Talvi oli hyvin leuto, minkä vuoksi koko merialue pysyi jäättömänä ja veden sekoittumisolosuhteet olivat hyvät koko talven ajan. Bengtsårin alue on koko tarkkailualueen osa-alueista ongelmallisin, vaikkei alueelle johdeta enää pistekuormitusta. Syvänteiden voimakkaat happiongelmat ovat jokavuotisia. Kesäisin happi loppuu tai vähenee hyvin voimakkaasti alueen syvissä osissa. Tämä oli tilanne myös kesällä 2020. Tuolloin happi oli käytännössä loppunut syvimpien alueiden pohjanläheisessä vedessä ja fosforipitoisuudet olivat nousseet yli 20-kertaiseksi, koska fosforia oli liuennut pohjasedimenteistä.

Lisätietoja:

Ralf Holmberg
vesistöasiantuntija
LUVY
ralf.holmberg@luvy.fi
044 528 5010