Välj en sida

Lojo sjö i januari 2022. (LUVY / Arto Muttilainen) 

Kontrollresultaten gällande vattenkvaliteten i Hiidenvesi sjös och Lojo sjö-områdets samt Svartåns, Pojovikens och Ekenäs havsområdets samkontrollområden för år 2022 granskades i en gemensam sammandragsrapport. Rapporten täcker en stor dela av Karisåns tillrinningsområde från sjön Pyhäjärvi i Högfors längs Svartån ända ut till havsområdet utanför Ekenäs.  

Samkontrollernas uppdragsgivare är de punktbelastare inom området, som har en skyldighet att kontrollera sin verksamhets effekter på vattenområdena. Dessa är i Hiidenvesiområdet Vihdin Vesi, Högfors vattentjänstverk och Hopeaniemi Resorts. Inom Lojo sjö-området deltar Lojo stads två reningsverk Pitkäniemi ocha Peltoniemi samt Sappi Finland Operations Oy, Gerknäs pappersfabrik. Inom havsområdet deltar Raseborgs Vattens Karis-Pojo reningsverk och Ekenäs Skeppsholmens reningsverk, Hangö hamn (Koverhar hamn) och Hangö stad (Koverhar avstjälpningsplats). Dessutom har andra aktörer inom området deltagit på frivillig basis: Vichtis, Högfors och Lojo miljömyndigheter, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Hiidenvesi restaureringsprojekt, samt Geberit Production Oy (IDO Kylpyhuone Oy).  

Året 2022 var på samtliga samkontrollområden ett så kallat mindre omfattande år, då man undersökte vattenkvaliteten. ”Resultaten har inte avvikit mycket från tidigare undersökningsår och effekterna från punktbelastningen på vattenkvaliteteten kunde såsom under tidigare år konstateras i vissa delar av vattendragen. ” konstaterar  Tiina Asp. Inom Hiidenvesi samkontrollområdet kan punktbelastningen tidvis ses i vattnet i Vanjoki nedanför reningsverket i samband med störningssituationer till följd av störtregn och snösmältning. I ån Vanjokis nedersta del påverkas vattenkvaliteten visserligen också i hög grad av den diffusa belastningen, som också höjer näringshalterna. I Lojo sjö ses punktbelastarna effekter främst vintertid, som en försämrad vattenkvalitet i närheten av punktbelastarna i området intill Lojo centrum samt i sjöns södra del. I Pojoviken och Ekenäs havsområde är inverkan från punktbelastningen ofta svår att särskilja från effekterna av den diffusa belastningen.  

Den mest betydande källan till diffus belastning inom hela området är åkerodlingen samt den naturliga avrinningen från skogar och åkrar. Utöver samkontrollens undersökningar bidrar bl.a. de undersökningar, som görs i samband med projekten i Hiidenvesi-området, med värdefull information om vattnens kvalitet, såsom de kontinuerliga mätningarna i åarna Vanjoki och Olkkalanjoki, tack vare vilka man bättre kommer på de variationer av näringsämnen, som förekommer i samband olika årstider och väderlek. 

Publikation: Karjaanjoen vesistön yhteistarkkailujen yhteenveto vuodelta 2022 >>

Tilläggsuppgifter: 

Tiina Asp
vattendragssakkunnig
tiina.asp@luvy.fi
045 7750 7726

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.