Välj en sida

Provtagning i Hangö i mars 2023. (LUVY / Arto Muttilainen) 

I Hangö havsområde kunde man inte i samband med samkontrollen år 2023 observera effekter av punktbelastning, såsom avloppsvattnen. Oron för Östersjöns och dess kustvattens skick kan emellertid inte förringas, eftersom vattnets kvalitet i havsområdet på basen av kontrollresultaten fortsättningsvis är måttligt eller otillfredsställande. Effekterna av punktbelastningen, som kommer till vattendraget bl.a. via avloppsvattensreningsverken, kontrolleras i obligationskontrollerna. Avloppsvattnen från det omkring liggande samhället och industrin samlas till reningsverken och dessa ansvarar för reningen av vattnen. Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) förverkligar samkontrollen av de olika aktörerna inom Hangö havsområde. 

Avloppsvattenbelastningen på Hangö havsområde har minskat under 2000-talet. Den huvudsakliga andelen av punktbelastningen riktas numera till det södra havsområdet, då man till det norra havsområdet leder endas t kylvatten. I närområdet finns inga omfattande jordbruksområden, vilket innebär att den diffusa belastningen från åkrar är mindre än i genomsnitt. Från ett utdikat myrområde rinner ändå en betydande mängd humushaltigt vatten till strandvattnen. Även utvecklingen i Östersjöns allmänna tillstånd påverkar situationen i det öppna havsområdet. Förutom att området utsätts för näringsbelastning är Östersjön även ett av de hav som uppvärms snabbast. 

Resultaten från år 2023 avviker inte nämnvärt från tidigare år och direkta effekter av punktbelastningen kunde inte observeras i havsområdet. På de öppna södra- och norra havsområdena späds eventuella effekter av punktbelastningen effektivt ut till följd av den effektiva omblandningen: vattnet är av rätt samma kvalitet, syreläget förblev gott och bakteriemängderna var små. 

Det mera slutna Bengtsår skärgårdsområdet lider av syrebrist och effekterna av den tidigare belastningen kan ännu ses som en inre belastning, trots att områdets punktbelastning har upphört. Vid dikespunkterna vid Stormossens stängda avstjälpningsplats var vattenkvaliteten för området typiskt tidvis dålig, men vid dikets mynning i havet kunde man inte notera några effekter. Sensommarens algproduktion var i det södra havsområdet större än under föregående år och värdena motsvarade måttligt eller otillfredsställande ekologisk tillstånd, i det norra havsområdet samt i Bengtsår området var värdena något lägre och motsvarade måttligt tillstånd. Variationerna i algsituationen påverkas av bl.a. väderförhållandena och havsströmmarna. Hela Hangö havsområdets tillstånd är idag i den officiella klassificeringen klassat som måttligt. 

År 2023 följde Hangö samkontroll det mindre omfattande programmet, vilket betyder, att man undersökte vattnets kvalitet, bakteriemängder samt algproduktionen, vilket man gör årligen. De mera omfattande undersökningarna av vattenorganismerna förverkligas vart fjärde år, senast år 2022 och följande gång år 2026. I år fortsätter samkontrollen av Hangö havsområde enligt det mindre omfattande kontrollprogrammet. Tillståndet i Hangö havsområde har kontrollerats genom en samkontroll allt sedan 1970-talet. Utöver havsområdet kontrolleras även vattenkvaliteten i dikena, som rinner från Stormossens stängda avstjälpningsplats. 

I Hangö havsområdes samkontroll år 2023 deltog: Hangö Vatten-affärsverk, Hangon Puhdistamo Oy, Hangö stad (Hangö stängda avstjälpningsplats) och Oy Forcit Ab. Som frivilliga deltog Hangö hamn och ViskoTeepak Oy Ab

Hangon merialueen yhteistarkkailun yhteenveto vuodelta 2023 >>

Tilläggsuppgifter: 

Tiina Asp
vattendragssakkunnig
tiina.asp@luvy.fi
045 7750 7726

Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY) är en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Syftet med föreningens verksamhet är, att främja vattenskyddet och med det nära sammanhängande allmänna miljöskyddet inom sitt verksamhetsområde.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.