Välj en sida

Hepari sommar 2019

Sjön Hepari i Kyrkslätt är mycket frodig och lider av kraftiga blågrönalgsblomningar. I restaureringsplanen, som nu blivit klar, föreslår man i första hand vårdfiske och en minskning av de yttre belastningen som restaureringsåtgärder.  

Målsättningen med vattendragsvisionen En livskraftig och hinderfri Sjundeå å-2030 är, att göra upp en restaureringsplan, för alla avrinningsområdets sjöar, vilka är i dåligt skick samt, att inleda ett långsiktigt restaureringsarbete. Det första restaureringsprogrammet inom området uppgjordes för sjön Hepari i Kyrkslätt. Hepari har i årtionden lidit av blågrönalgsblomningar sommartid. Sjön är grund och liten och ligger i de övre delarna av Sjundeå ås vattendragsområde och den omges av lerhaltiga marker. Sjön är även till sin natur frodig, men till följd av den alltför stora yttre belastningen har sjöns frodighet tilltagit år för år och näringskedjan har blivit snedvriden. Sjöns ekologiska tillstånd har klassificerats som dåligt. Sjön har under många år syresatts och fisk har avlägsnats. Dessutom har man inom avrinningsområdet byggt våtmarker och sedimentationsbassänger.

I samband med uppgörandet av restaureringsplanen gick man igenom allt gammalt undersökningsmaterial gällande vattnets kvalitet och dessutom undersökta man sjöns växt- och djurplankton, bottendjur samt fiskbestånd. Dessutom kartlade man restaureringsåtgärder i området tillsammans med områdets aktiva. ”Samarbetet med områdets ivriga och aktiva lokala restauratörer har varit mycket givande” säger Katja Pellikka, som gjort upp restaureringsplanen. Som en första restaureringsåtgärd kommer man, att bygga en utvidgning och förbättring av en våtmark i den norra delen av sjön Hepari.

På basen av undersökningsresultaten har sjön blivit frodigare under årtiondenas lopp och vattnet är idag väldigt näringsrikt och grumligt. På basen av vattenproven lider sjön av en kraftig inre belastning. Sjöns djurplankton är huvudsakligen små och de stora vattenlopporna saknas nästan helt och det är de, som kunde beta av algerna effektivt. Fiskbeståndet är rikligt och mycket mörfiskdominerat, men också rovfiskbeståndet är starkt.

Att minska den yttre belastningen är den allra viktigaste restaureringsåtgärden. Belastningen kan minskas genom vattenskyddsåtgärder, som görs på åkrarna och genom att leda bort glesbygdens avloppsvatten eller genom en effektiverad behandling. För att stävja den inre belastningen borde man ytterligare effektivera vårdfisket. I sjön Hepari, där vattnet har en lång uppehållstid, kunde en moderat kemikaliebehandling av sjön minska den inre belastningen avsevärt. Sjöns igenväxning kunde man minska genom, att höja sjöns vattennivå, men vid sjöns stränder finns visserligen några bastubyggnader, som då eventuellt kunde bli våta.

Hepari fågelskyddsområdes värde skulle höjas om man förhindrar en igenväxning och minskar på mörtfiskdominansen. Områdets fågelbestånd kunde också höjas genom, att till exempel effektivera fångsten av små rovdjur.

”Den färdigställda planen ger på ett utmärkt sätt riktlinjer för restaureringsarbetet för de kommande åren och dem kommer man, att ta med i förverkligandet av projektet och samarbetet med kommunen och de lokala aktiva” gläder sig Sjundeå å projektets projektledare Anu Suonpää-Espinola.

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
LUVY
katja.pellikka(at)luvy.fi
0504754452