Välj en sida

Restaureringsplanen för Enäjärvi sjö har blivit klar. Enligt planen förutsätter en förbättring av tillståndet i sjön, att den inre belastningen minskas. Som de mest centrala metoderna för att minska den inre belastningen nämns ett betydligt effektivare vårdfiske, rovfiskåtgärder och en måttlig kemikaliebehandling. På den yttre belastningen kan man å sin sida effektivare inverka genom, att i stånd sätta de redan byggda våtmarkerna. På de erosionskänsliga åkrarna inom tillrinningsområdet kunde man dessutom sprida markförbättringsmedel. Planen uppgjordes inom Sjundeå å 2030-projektet, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). I restaureringsplanen presenterar man restaureringsarbetets årsplan för åren 2020–2030.

”Målsättningen med ”vattendragsvisionen En livskraftig och hinderfri Sjundeå å 2030 är, att för samtliga sjöar inom tillrinningsområdet som är i dåligt skick, uppgöra restaureringsplaner samt inleda restaureringsarbetet” berättar projektets projektchef Anu Suonpää-Espinola. Enäjärvi i Vichtis är en grund källsjö i Sjundeå å:s vattendrag, och den är omgiven av lerjordar. Sjöns är regionalt viktig och den ligger intill Nummela centrum. Sjöns ekologiska status har klassats som försvarlig. ”Nedanför Enäjärvi finns många små sjöar, som skulle gynnas betydligt ifall vattenkvaliteteten i Enäjärvi skulle bli bättre” tillägger vattendragssakkunniga Katja Pellikka.

I samband med uppgörandet av planen gick man igenom allt gammalt forskningsmaterial och dessutom gjorde man flera vatten-, plankton-, bottendjurs- och fiskundersökningar. Den yttre och inre belastningen på Enäjärvi och behovet av att minska dessa modellerades. På basen av undersökningsresultaten är Enäjärvi i detta nu mycket näringsrik och mängden växtplankton är stor. Växtplanktonbeståndet består nästan enbart av som skadliga klassade arter av blågröna alger (cyanobakterier). Detta trots att mängden näringsämnen, som rinner till sjön under årens lopp minskat klart. ”Enäjärvis inre belastning upprätthåller fortsättningsvis en mycket hög primärproduktion” betonar Pellikka. På basen av resultaten från vattenproven och tidigare sedimentundersökningar lider sjön av en kraftig inre belastning. De djurplankton, som finns i Enäjärvi sjö, är små och de stora vattenlopporna, som kan beta av växtplankton effektivt saknas nästan helt. Fiskbeståndet är rikt och mörtfiskdominerat, eftersom vårdfisket under de senaste åren har varit allt för ineffektivt. Sjöns rovfiskbestånd är dock starkt.

Enäjärvi är även till naturen frodig, men det faktum, att Nummelas avloppsvatten leddes till sjön fram till januari 1976, fick sjön i dåligt skick. Sjön har lidit av massvisa förekomster av blågröna alger, grumlighet, fisksjukdomar, smak- och doftfel hos fisken samt fisk- och musseldöd. Sjöns vattenyta sänktes med ca en meter år 1928, och det har också spelat en roll, då sjön har eutrofierats.

Restaureringsarbetet inleddes år 1993, då Vichtis kommun inledde Enäjärviprojektet. Föreningen Vihdin Enäjärven vesiensuojeluyhdistys ry (numera Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry, Lasy Ry) har ansvarat för det praktiska arbetet vid restaureringsåtgärderna. Sjön har under årens lopp undersökts ovanligt mycket och mångsidigt bland annat via olika examensarbeten och sjön har fungerat som pilotobjekt i olika projekt. De lokala aktiva har fungerat långsiktigt för att rädda sin sjö och fått ihop extra finansiering för åtgärderna i sjön. ”Restaureringsplanen är en klar helhet och vägvisaren pekar åt samma håll som man tidigare gått” konstaterar också Lasy Ry:s viceordförande Juha Uusitalo.

Under årens lopp har man syresatt sjön, utfört vårdfiske på olika sätt samt planterat ut rovfisk samt restaurerat lekområden för gäddan. Inom tillrinningsområdet har man byggt nästan 20 sedimentationsbassänger eller våtmarker, av vilka en del planerats för att rena tätorternas dagvatten. Under årens lopp har man också tömt och i stånd satt sedimentationsbassänger och våtmarker. Längs åkrarna har man anlagt skyddsremsor och -zoner och i Torholanoja har man installerat en kemikaliedoserare. Skyddsföreningen, Vichtis kommun och LUVY har årligen inom ramen för Västra Nylands vattendragsnätverksprojekt arrangerat temadagen Vihdin vesistöpäivät.

Sjundeå å 2030-projektet finansieras år 2020 av områdets kommuner: Vichtis, Lojo, Sjundeå, Ingå och Kyrkslätt samt Rosk’n Roll Oy Ab och Föreningen Nylands friluftsområden och Västra Nylands vatten och miljö rf. Miljöministeriet finansierar Sjundeå å 2030-projektet under åren 2020–2022 till 50 % av de förverkligade kostnaderna med medel från vattenskyddets effektiveringsprogram.

Tilläggsuppgifter:

Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
LUVY
katja.pellikka@luvy.fi  
050 475 4452

Sari Janhunen
miljöchef
Vihtis kommun
sari.janhunen@vihti.fi
050 511 4202