Välj en sida

Vid åkerkantsevenemanget har du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra odlare.

Är det möjligt att odla lönsamt, få en allt bättre skörd och samtidigt minska vattendragsbelastningen samt förbättra markens skick? Svar på dessa frågor söker vi tillsammans på Vierelä gård i Vichtis 7.10.2021 vid ett evenemang, som arrangeras av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY).

I evenemangets arrangemang deltar LUVYs projekt: Hiidenvesi sjös restaurering, restaureringen av Sjundeå å, Valume – mark och vattenhushållning inom skogsbruket samt Veikkola vattendragsrestaurering.

Ett mångformigt och regenerativt jordbruk strävar efter, att förbättra skörden samt att samtidigt beakta miljön. Vid åkerkantsevenemanget delar vi med oss av erfarenheter samt diskuterar om hur och i vilka ärenden odlaren kan påverka vid sin egen gård.

Kom med och lyssna vad man gjort vid Vierelä gård i Vchtis för att förbättra skörden samt minskat på vattendragsbelastningen med hjälp av regenerativa odlingsmetoder.

Vi bekantar oss med många olika gräsblandningar samt diskuterar om olika markberedningsmetoder. Vi undersöker även hur en åkerjord bevuxen med gräs ser ut under markytan.

Vi besöker även vattenskyddsvåtmarken, som alldeles nyss blivit klar och vi diskuterar om de möjligheter, som våtmarkerna erbjuder lantbruket.

“Våtmarkerna är ett sätt att minska lantbrukets vattendragsbelastning. Rätt gjorda ger de lantbruket många fördelar” säger Mika Malin, husbonden på Vierelä gård, odlareoch Soilfoods produktgruppschef.

Dessutom får du vid tillfället höra om det nya Institutet för regenerativt jordbruk, som utvecklats av Baltic Sea Action Group.

Vad? Åkerkantsevenemang
Var? Vierelä gård i Vichtis
När? to 7.10.2021 kl. 10-12
För vem? Odlare och övriga intresserade
Vad med? För väder och terrängen lämplig klädsel

Kaffeservering på platsen. Nog anmäler du väl dig till evenemanget i förväg med blanketten nedan.

Kirsi Mansilla
projektarbetare
LUVY
kirsi.mansilla@luvy.fi
050 535 4938

Anu Suonpää-Espinola
projektcfeh, Sjundeå å restaurering
LUVY
anu.suonpaa-espinola@luvy.fi
050 501 8237

Jussi Vesterinen
projektcfeh, Hiidenvesi restaurering
LUVY
jussi.vesterinen@luvy.fi
050 307 9648

I projektet Vattenbehandlingen i västra Nylands jord- och skogsbruksområden – VALUME planerades och förverkligades åtgärder för att förbättra vattenhushållningen på jord- och skogsbruksområden inom Västra Nyland.

Projektet finansierades av kommunerna Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Vichtis, och Loppis via Hiidenvesi restaureringsprojekt och vattendragsvisionen Sjundeå å 2030. Avtalsfinansiärerna för Hiidenvesi restaureringsprojekt var dessutom Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM, Karjaanjoen vesistön kalatalousalue och Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY). Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet som en del av projektbidragen gällande projektet Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Bidragen administrerades av Norra Österbottens NTM-central.